Националната конференция на партия „Няма такава държава“ избира председател, Изпълнителен съвет и Арбитражно-контролна комисия по предложение на председателя, с обикновено мнозинство за срок от 4 години. Това постановява уставът на новата политическа сила, с който „Труд“ разполага. Подобно на повечето партии, създадени в последните години, правилата очертават пирамидална структура на формацията. Посоченият от лидера Изпълнителен съвет избира областните координатори. И предлага общинските координатори, които се избират от по-висшия орган Националния съвет. Националният съвет се състои от членовете на Изпълнителния съвет и на Арбитражно-контролната комисия (посочени от председателя), от областните координатори (посочени от Изпълнителния съвет) и от евентуалните бъдещи членове на парламентарната група. Посочената от председателя Арбитражно-контролна комисия разглежда в срок до 2 месеца всяко едно заявление за членство и може да препоръча отказ „когото са налице доказателства, че кандидатът не отговаря на критериите за членство или са налице факти, които противоречат на принципите и целите на партията“.

Всеки член се приема с решение на най-високо ниво – на заседание на Националния съвет, в срок до 6 месеца от подаване на заявлението за членство. За останалите поддръжници на партията е въведена фигурата на симпатизанта, „който симпатизира на идеите и принципите на Политическа партия „Няма такава държава“ и „регистрацията като такъв не го обвързва с членство в Политическа партия „Няма такава държава“ и правата и задълженията на членовете“. Регистрацията се извършва онлайн чрез формата за регистрация в сайта на партията или след подаване на заявление по образец при общинския координатор. В устава на „Няма такава държава“ се споменават вътрешнопартийни допитвания и референдуми и вътрешни избори за публични и изборни длъжности, но такива процедури не са разписани. Като източник на финансиране изрично изрично е посочена „издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на аудио и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание“ и „приходи от фондонабиращи прояви“. Евентуална държавна субсидия не е спомената, но не е изключена. Седалището и адреса на управление на новата партия е на столичната ул. “Одрин“ 70, ет. 7, ап. 18 в квартал „Зона Б-5“.