О Б Я В А

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №555 по т.2.1 от 30.11.2016 г., съгл. решение по т.3 от Протокол №15/09.12.2016г. на Комисия чл.70, ал.6(изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС , назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с планоснимачен №102013, с площ от 2 499 кв.м (две хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), идентичен с поземлен имот с идентификатор 63029.102.13 КК за з-ще с.Росен, община Созопол, находящ се в м-ст „Караисмаилица“, з-ще с.Росен, общ.Созопол с трайно предназначение на земята-„Земеделска“ и НТП - „Изоставена орна земя“

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер 1 270,00лв./хиляда двеста и седемдесет лева/

Стъпка за наддаване – 63,50лв./шестдесет и три лева и петдесет стотинки /- 5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 127.00 лв./сто двадесет и седем лева/

/Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Общинска банка“АД - IBAN BG75SOMB91303361521300.

Цена на тръжната документация – 20.00 лв./двадесет лева/

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 26.01.2017г.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 26.01.2017год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 27.01.2017г. от 15:00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

Панайот Рейзи

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ