Община Созопол обявява публичен търг за имот в село Росен

img

О Б Я В А

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 461по т.2 от 30.09.2016г., съгл. решение по т.7 от Протокол №13/17.10.2016г. на Комисия чл.70, ал.6(изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот-частна общинска собственост №197 по плана на местност „Росенец“, землище с.Росен, Община Созопол, целия с площ от 513 кв.м/петстотин и тринадесет квадратни метра/

Началнатръжна-продажнаценадасеползваодобренатапазарнаоценка, изготвенаотлицензираноценител в размер6 300,00лв. /шест хиляди и триста лева/

Стъпказанаддаване –315,00лв./триста и петнадесет лева/- 5% отначалнататръжнацена.

Размернадепозитазаучастие в процедурата – 630,00лв./шестстотин и тридесет лева/

/Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.

Ценанатръжнатадокументация – 20,00лв./двадесет лева/

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 09.11.2016г.

Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 09.11.2016год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 10.11.2016г. от 14:30часав сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

Панайот Рейзи

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

Богоявление 2020

НИКУЛДЕН 2019

Пламнал автобус край с.Маринка