Опозицията в Средец поиска промяна в начина на управление на общинското предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“. Мотивите са, че в момента не е ясно кой извършва финансови ревизии и как се прави отчет за дейността му. Представителят на НФСБ Живко Гърков заявява, че това води до липса на прозрачност в управленето на публични общински средства. Той настоява общинските съветници да бъдат запознати с работата на предприятието. Предложението му ще се гледа на предстоящата сесия на местния парламент в общината, управляна от кмета Иван Жабов от ГЕРБ.

„С решение на предишния Общински съвет е приет Правилник за дейноста и структурата, численния състав и управление на общинското имущество на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота“-Средец. В този правилник не са опреледелени мандатността на ръководителя му, както и регламента за неговия подбор и назначаване. Не е посочен начинът на контрол върху дейността на предприятието и кой ще го осъществява. Според настоящия парвилник отчет за дейността на предприятието се представя само пред кмета на общината. Не е регалментирано извършването на финансови ревизии. Тези факти отнемат правото на Общински съвет-Средец да се информира и контролира ставащото в общинското предприятие, което води до липса на прозрачност в управлението на публични общински средства“, смята Гърков.

Той посочва, че минималните изисквания за назначаване на директора на предприятието трябва да са висше образование, общ трудов стаж не по-малкто от 3 години, да не еосъждан, да не е лишен от правото да упражнява търговска дейност, да не е придобил право на пенсия.

Гърков настоява отчети за осъществена стопанска дейност да се представят на всяко тримесечие пред Общински съвет-Средец, а ежегодно - до 31 януари, заедно с отчет на одобрената план-сметка за съответната година.

„Контролът върху дейността на предпиряитето се извършва от кмета и постоянните комисии към ОбС с помощта на общинската администрация.Финансова ревизия се извършва най-малко веднъж на 2 години от комисия, назначена от кмета на общината. В нея се включват компетентни специалисти от общинска администрация и представители на ОбС“, е другата съществена промяна, предложена от Гърков.