Европейската комисия препоръча на България да подобри своя национален план в областта на енергетиката и климата.

Тя поиска от страната ни да повиши амбициите си в съответствие с договорените цели за 2030 г.

Такава оценка беше дадена и за Полша, а преди това и за други 24 страни членки.

Миналата седмица ЕК приключи производствата за установяване на нарушения, образувани срещу България и Полша през декември за това, че не са представили своите планове.

Посочва се, че плановете са ключови инструменти за постигане на целите в областта на енергетиката и климата за 2030 г. на национално равнище и за прилагане на законодателството, свързано с Европейския зелен пакт.

През декември Комисията установи, че кумулативното въздействие на проектите все още не е достатъчно, за да се намалят нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г., както се изисква от законодателния пакет "Подготвени за цел 55".

ЕК направи препоръки на държавите членки как да актуализират и съгласуват плановете си за постигане на общите цели.

От страните членки се изисква да представят своите окончателни актуализирани планове до 30 юни тази година, като вземат предвид препоръките и индивидуалните оценки на Комисията.

ЕК призовава всички държави членки да увеличат усилията си за намаляване на емисиите на парникови газове и да се подготвят по-добре за по-широко използване на възобновяемите енергийни източници и за подобряване на мерките за енергийна ефективност. Насърчават се и допълнителни мерки за овластяване на потребителите, подобряване на енергийната сигурност и стимулиране на конкурентоспособността на европейската промишленост.