Списъкът от законопроекти, изготвен от работните групи на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната" - "Демократична България" (ПП-ДБ), който ще бъде предложен като програма на тази сесия на парламента, вече е ясен. Той бе разпространен от bTV.

Ето кои са водещите законопроекти, но с уточнението, че списъкът е непълен:

Законопроекти свързани с реализиране на реформите, предвидени в НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Влизане в сила на законодателни изменения за гарантиране на ефективността на наказателно производство. Повишаване на отчетността и отговорността на главния прокурор с цел ефективна борба с корупцията и организираната престъпност и защита правата на гражданите.

ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Структурна и организационна реформа в системата за противодействие на корупцията; разделяне на комисията на две и придаване на разследващи функции;

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Засилване на контрола, конкуренцията и прозрачността и намаляване на корупционния риск, ограничаване на практиката за превъзлагане на подизпълнители по инхаус процедури;

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Укрепване на процедурата по несъстоятелност;

Създаването на нов вид дружество, което би дало по-голяма гъвкавост на бизнеса в България.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (След изработване от МС (МЕ))

Разработване на дефиниция и критерии за "енергийна бедност" за домакинствата.

ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ (След изработване от МС (МЕ и МРРБ))

Развитие на използването на геотермална енергия в България за производство на електрическа и топлинна енергия.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА (След изработване от МС)

Уредба на Националния фонд за декарбонизация;

Законопроекти свързани с приемането на Република България в Шенген и приемане в Еврозоната:

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (След изработване от МС)

Укрепването на рамката за борба с изпирането на пари съгласно Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО (След изработване от МС)

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (След изработване от МС)

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО (След изработване от МС)

Други важни за страната законопроекти

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

Приемане на мерки за ограничаване на застрояването на българското Черноморие;

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

Промени в режима на осиновяване и правото на достъп до информация за произхода на лицата;