Днес Европейската комисия предложи редица мерки, които да модернизират системата на ЕС на данъка върху добавената стойност (ДДС), да я направят по-ефикасна за предприятията и по-устойчива на измамите, обявиха от ЕК.

Според последните данни за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, през 2020 г. държавите-членки са загубили 93 млрд. евро приходи от ДДС. Консервативните оценки сочат, че една четвърт от липсващите приходи може да се припише пряко на измамите с ДДС, свързани със сделки между страните от ЕС. Тези загуби са безспорно в ущърб на публичните финанси като цяло в момент, когато държавите членки коригират бюджетите си, за да се справят със социалните и икономическите последици от повишаването на цените на енергията. Освен това режимът на ДДС в ЕС продължава да е обременяващ за фирмите, особено за малките и средни предприятия, които извършват дейност зад граница или се стремят да я разширят, гласят мотивите на ЕК.

Предложените днес ключови действия ще помогнат на държавите членки да събират до 18 млрд. евро повече приходи от ДДС годишно и едновременно с това ще помогнат на предприятията да се разрастват.

Новата система въвежда цифрово отчитане в реално време за целите на ДДС въз основа на електронно фактуриране, което ще осигури на държавите-членки необходимата им информация, за да засилят борбата с измамите с ДДС, особено с верижните измами.

Преминаването към електронно фактуриране ще помогне през следващите десет години измамите с ДДС да намалеят с до 11 млрд. евро годишно, а административните разходи за търговците от ЕС - с над 4,1 млрд. евро годишно.

Съгласно новите правила онлайн платформите за краскосрочно настаняване ще носят отговорност за събирането на ДДС и за предаването му на данъчните органи, когато техните доставчици на услуги не го правят, например защото са малко предприятие или отделен доставчик. Това ще гарантира единен подход във всички държави членки и ще допринесе за по-равнопоставени условия на конкуренция между услугите за краткосрочно настаняване и транспорт, предоставяни онлайн и по традиционен начин. Ще бъде по-лесно и за малките и средни предприятие, които в противен случай ще трябва да разбират и спазват правилата за ДДС във всички държави членки, в които извършват стопанска дейност.

Въз основа на вече съществуващия модел за „обслужване на едно гише в областта на ДДС“ за онлайн магазините, днешното предложение ще позволи на предприятията, които продават на потребители в друга държава членка, да се регистрират само веднъж за целите на ДДС за целия ЕС и да изпълняват задълженията си във връзка с ДДС чрез единен онлайн портал на един-единствен език. Оценките показват, че тази мярка би могла да спести на предприятията около 8,7 млрд. евро разходи за регистрация и административни разходи за период от десет години. Сред допълнителните мерки, които да подобрят събирането на ДДС, е задължителното „обслужване на едно гише при внос“ за някои платформи, улесняващи продажби на потребители в ЕС.