33.6% от българите са в риск от бедност или социално изключване, показват данни на Евростат за 2020 г. През изминалата година в Европейския съюз са регистрирани 96.5 милиона души, в риск, което е малко под 22% от всички европейски граждани.

Над една четвърт от живеещите в Европейския съюз са били под заплаха. Това са Румъния (35.8%), България (33.6%), Гърция (27.5% и Испания (27%). На другия полюс са Чехия, Словакия, Словения, Нидерландия и Финландия. Най-добър е статутът на обществото в Словения (14.3%).

Миналата година 75,3 европейци са били в риск от бедност, 27,6 милиона са понасяли сериозни материални и социални лишения, а 27,1 милиона са живеели в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност.

Сред 96.5-те милиона души, живеещи в пределите на Европейския съюз, които са в риск от бедност или социално изключване, около 6 милиона или 1.3% от населението е част от домакинство, в което налице са били едновременно и трите риска - бедност, сериозни материални и социални лишения и нисък интензитет на икономическа активност.

Съвсем неотдавна друга статистика показа, че голям процент от децата в България живеят в такава среда. Според данните става дума за всяко шесто дете до 6-годишна възраст у нас или близо 60 хиляди деца. Данните са на “Тръст за социална алтернатива”. Страната ни е на второ място в Европейския съюз след Румъния.

Цифрите обясняват защо сме най-болната нация, най-бедната държава и защо масово населението ни е функционално неграмотно. България заема предпоследно място в Европа по качество на здравеопазването, сочи европейският здравен потребителски индекс за 2012 г. България е най-бедната държава-членка на Европейския съюз с брутен вътрешен продукт на глава от населението на ниво от 53% от средното за блока, показа доклад на Световната банка от април. България е на последно място в Европейския съюз в Индекса за медийна грамотност от 2021 г., като поддържа това ниво от четири години.