Председателят на Общинския съвет в Царево Таня Янчева, която преди 4 месеца беше уличена в конфликт на интереси, търси реванш за решението на ресорната комисия. Тя е обажлавала решението на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) в Административния съд в Бургас, като заседанието на магистратите е насрочено за 3 февруари от 11 часа.

Припомняме, че при Янчева беше установен конфликт на интереси като общински съветник, председател на постоянната комисия по "Правни въпроси, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси", секретар на ПК по "Устройство на територията, управление на собствеността и екология", както и член на ПК по "Бюджет, финанси и европейски фондове", тя е и адвокат, вписан в Адвокатска колегия - Бургас, съобщават от комисията.

В решението на КПКОНПИ се казва:

На 11.12.2019 г. в Агенция по вписванията било регистрирано „СТОЯНОВИ-2020“ ЕООД. На 08.01.2020 г. била извършена регистрация на още две дружества – „СТЕФАНИ - АХТОПОЛ“ ЕООД и „МЕГА НОВА – АХТОПОЛ“ ЕООД. И трите дружества са регистрирани от адвокат Янчева, като пълномощник на управителите им и като възмездна правна услуга от нея. На 09.04.2020 г. в Общински съвет Царево било проведено съвместно заседание на посочените по-горе три постоянни комисии, на което общинските съветници разгледали предварително предложения на кмета на общината за отдаване под наем на имоти, общинска собственост. Г-жа Янчева участвала в това заседание и гласувала „за“, включително и по предложенията за отдаване под наем на общо 124 имота за земеделски нужди на трите дружества, регистрацията на които е била осъществена от нея в качеството й на адвокат. Впоследствие, на последвалото заседание на Общинския съвет същия ден, тя си направила отвод и не гласувала при окончателното приемане на решенията. КПКОНПИ прие, че участието в съвместното заседание на трите постоянни комисии и гласуването „за“ от страна на Янчева обосновава конфликт на интереси.