Главният прокурор Иван Гешев атакува в Конституционния съд текст от Наказателния кодекс, с който проститутки и просяци се наказват със затвор до 2 години или пробация. Става дума за за чл. 329 от НК, който гласи, че пълнолетно работоспособно лице, което продължително време не се занимава с общественополезен труд, като получава нетрудови доходи по непозволен или неморален начин, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, а който се занимава с просия също се наказва с пробация. Делото е образувано в КС вчера. Информацията предава 24 часа.

Този текст е въведен през 1968 г., от когато е и нашият НК. През 1975 г. е приета нова редакция, а през 2004 г. е въведено наказанието пробация. Ето какво посочва главният прокурор в аргументите си: Конституцията от 1947г., при действието на която е приет този текст на Наказателния кодекс, определя полагането на труд не само като право, но и като задължение на гражданите. Така според нея „Трудът е дълг и въпрос на чест за всеки работоспособен гражданин. Всеки гражданин е длъжен да се занимава с обществено полезен труд и да работи според своите сили и способности. Промяната в общественоикономическите отношения в страната през 1989 г. е отразена в новия основен закон на България от 1991 г. В духа на модерните разбирания за обществото и за човека трудът е - обявен за фундаментално право. Според чл.48, ал.1 от конституцията гражданите имат право на труд, а държавата е задължена да създаде условия за неговото осъществяване.

Правото на труд е фундаментално човешко право, признато от ООН с Всеобщата декларация на правата на човека, както и в нормативните актове на ЕС. Разпоредбите на чл.329 НК не съответстват, както на посочените по-горе международни нормативни актове, така и на Конституцията, която прогласява труда като изконно човешко право, не и като задължение. Главният прокурор посочва още, че не може да не се изтъкне, че на основание на тези текстове "се преследват крайно уязвими слоеве на обществото, като често посредством тяхното наказване реално се облекчава положението на тези, които ги експлоатират.

"Така на практика се създава двойствено отношение към жертвите, което се отразява негативно, както на резултатите от съответните наказателни производства, така и на усилията за предоставяне на закрила по Закова за борба с трафика на хора, Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно преследване и др.", казва Гешев.