Министърът на образованието Меглена Кунева е утвърдила Държавните образователни стандарти (ДОС) за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, за усвояване на българския книжовен език, съобщиха от ведомството.

Самите стандарти са изготвени са изготвени във връзка с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и са утвърдени след вземането под внимание на постъпили по време на общественото обсъждане мнения, становища и предложения от страна на социалните партньори, неправителствени организации.

В стандартите са уредени видовете документи, условията и реда за водене на информационни регистри, документите, които се съхраняват и обработват в електронен вид и други детайли в административната дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

Ще има възможност всяко дете, или ученик да има лична електронна образователна партида (дело) в което да се отразява цялата информация за процеса и резултатите от неговото обучение. В него ще се съдържат личностното му развитие, постиженията му, наложени и отменени санкции, издадените на лицето документи и т.н.

Очаква се през учебната 2018/2019 година училищата и детските градини да работят с електронни дневници. Всички досегашни регистри поетапно ще бъдат интегрирани в национален електронен регистър.

Стандартът за усвояване на българския книжовен език, ще урежда и условия за усвояването на езика от децата и учениците, за които българският не е майчин – от етническите малцинствени групи, деца на чужди граждани, които работят у нас, или на бежанци. Той ще регламентира и усвояването на езика от децата на българите в чужбина.

Предвижда се безплатно допълнително обучение – допълнителни модули в детската градина, допълнителни учебни часове в училище или през лятната ваканция. Подкрепата включва според потребностите на всяко дете и консултации, занимания по интереси, библиотечно-информационно обслужване и логопедична работа.

ДОС за профилираната подготовка определя очакваните резултати от обучението за придобиване на профилираната подготовка в XI и XII клас. Предвижда се той да започне да се прилага за учениците, които през учебната 2020-2021 г. ще са в ХI клас. Профилите, между които могат да избират учениците, са чужди езици, хуманитарни,обществени, софтуерни, хардуерни, предприемачески, софтуерни, математически и природни науки. Също така икономическо развитие, музика и физическо възпитание и спорт.