Народното събрание окончателно заличи професионалните училища. Това стана с приемането на промените в Закона за професионалното образование и обучение на второ четене. Информацията предава „Фокус”.

Промените в закона се правят с цел синхронизиране на училищното професионално образование и обучение с цялостната система на предучилищното и училищното образование. С новите промени се въвеждат нови допълнителни възможности за придобиване на професионална квалификация, във връзка с новата структура на средната степен на образование – първи и втори гимназиален етап.

Освен това се цели уреждането на статута и дейността на професионалните колежи, които с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование вече не са част от училищната система. Промените предвиждат заличаване на професионалните училища в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, както и се урежда се статутът, условията и редът за откриване, преобразуване, промени и закриване на професионалните колежи.

С промените в закона се увеличават съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото, както и увеличение на практиката в реална работна среда. Разширяват се правомощията на министъра на образованието и науката относно поддържане на публичен регистър на професионалните колежи и осъществяване на контрол върху дейността им.

Вносителите посочват, че прилагането на закона и изпълнението на дейностите, предвидени в него, не изискват допълнителни средства за настоящата година. Средствата за следващите години ще се планират в рамките на разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за съответната година.