Т.нар. „малки матури” – изпитите за национално външно оценяване на учениците от четвърти клас започват във вторник (10 май). Началният час е 10.00 ч. за всеки един от предметите, изпитът ще е с продължителност 40-минути. За учениците със специални образователни потребности – два учебни часа.

Изпитването за всеки от учебните предмети е писмено, провежда се едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището, в което се обучават децата. Тестовете по математика, по Човекът и обществото и по Човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика.

Първото препитване ще бъде по математика. Останалите дати за националните външни оценявания за четвъртокласниците са:

- 12 май 2016 г. – Български език и литература;

- 13 май 2016 г. – Човекът и природата;

- 16 май 2016 г. – Човекът и обществото.