нлайн семинар на тема " Рамковата програма на ЕС "Хоризонт Европа" - възможности за българската научна общност организират Министерството на образованието и науката, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и Бургаския свободен университет. Денят е 4 декември, началният час - 14.00, а събитието ще се проведе чрез Webex: https://bit.ly/33wogRP

Семинарът ще бъде открит от ректорите на двата университета - проф. Галя Христозова - на БСУ, и проф. Магдалена Миткова - на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", както и от зам.-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева, която ще представи Рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации - от "Хоризонт 2020" към "Хоризонт Европа" (2021 - 2027 г.). "

Проф. Младен Савов от Института по математика и информатика към Българската академия на науките ще презентира "Индивидуалните стипендии по програма "Мария Склодовска-Кюри", а зам.-ректорът на БУ "Проф. А. Златаров" - проф. Сотир Сотиров, ще говори за ролята на висшите училища в местните и регионални иновационни екосистеми. Инструментите на Европейския иновационен съвет и комерсиализирането на резултатите от изследванията ще представи проф. Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ.

"Хоризонт Европа" е бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021-2027 г. Това е водещата инициатива на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите - от концепцията до пазарната реализация - и допълва националното и регионалното финансиране.