Община Поморие обяви конкурс за избор на директор на Детска градина „Веселушко“ с филиал „Слънчо“ в гр. Поморие. Двете детски градини бяха преобразувани в една, чрез сливане, съгласно Решение на Общински съвет Поморие от 12 март 2020 г. Със същото Решение, общинските съветници възложиха на кмета до три месеца да бъде насрочен конкурс за избор на директор на детската градина.

За длъжността се изисква висше образование, степен „бакалавър" или „магистър", педагогическо направление, пет години учителски трудов стаж.

Конкурсът ще се проведе на три етапа: подбор по документи, представяне на Програма за управление и развитие на детското заведение за тригодишен период и събеседване с кандидатите.

Допуснатите до втория етап на конкурса ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото за представяне на Програмата и провеждане на събеседването.

Документите за участие в конкурса се подават в Центъра за административно обслужване на Община Поморие – партерен етаж, ул. „Солна” № 5 , гише №1, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч., в срок до 09.07.2020 г. включително.

Минималната работна заплата за длъжността е 1 340 лв.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло за обявления в административната сграда на Община Поморие, както и на интернет страницата на общината – https://www.pomorie.bg