Общинските съветници от Движение „Гергьовден“ в Царево Емил Пейчев, Станислав Добрев и Атанас Желязков излязоха с предложение за пребаробтка на изменението на Общия устройствен план, който е от особена важност за морската община. С него те настояват да не предвижда урбанизиране на имоти, собственост на общината и държавата, освен за нуждите на водоснабдяването, канализацията, пречистването на водите, транспортната или електропреносната системи или за проекти с широка публична функция. Развитието на туризма чрез застрояване, да се осъществява на частни терени, в съответствие с изискванията за опазване на защитените територии от Натура 2000 при осигурена възможност на достъп до морския бряг. ОУП да отчита всички социално-икономически аспекти, съобразени с екологията и културно-историческото ни наследство.

„С тези строежи, които целят развитие на поминък за местното население, не трябва да се ограничава достъпът на българския данъкоплатец до общински и държавни имоти на морския бряг. Да не говорим, че в момента има населени места на територията на община Царево, за които единствените имоти, които са предвидени за разширение на урбанизираните територии са само общинска или държавна собственост.“, заявяват Пейчев, Добрев и Желязков.

Те посочват, че безспорно приемането на ОУП на община Царево е от особено значение не само за живущите в района, а и за хората от цяла България. „Знаем, че без ОУП няма как да се развива територията на общината. Желаем Общ устройствен план, отчитащ всички социално икономически аспекти, съобразени с екологията и културно-историческото ни наследство. Именно това би донесло едно стабилно и предвидимо развитие на цялата територия на Община Царево“, подчертават от опозицията.