Тричленен състав на Върховния административен съд е отменил текстове от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност /вида и степента на увреждането/ в проценти, която е част от Наредбата за медицинската експертиза, съобщиха от пресцентъра на съда.

Решението обаче не е окончателно и може да се обжалва пред петчеленен състав на ВАС, предаде БТА.

Отменената разпоредба гласи: "Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение."

Върховните съдии са констатирали, че в доклада при приемането на разпоредбата липсва конкретика и яснота, статистически данни и процентно съотношение на хората с увреждания по категории: с множество увреждания, тежки по своя характер, и други. Не е спазено и задължителното условие на Закона за нормативните актове, императивно изискващ анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Според съдиите нарушенията на административнопроизводствените правила са съществени, защото са довели до нарушаване на основни принципи на административното производство - законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност.

В момента над 200 хиляди болни баха с оразани права, тъй като в ТЕЛК отчитаха основното и най-много едно съпътсващо заболяване.