Община Поморие обяви конкурс за набиране на доброволци за сформиране на специално формирование при предотвратяване или овладяване на бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняването на последиците от тях.

Според изискванията, доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано (чл.40 от Закона за защита при бедствия).

Необходими документи – регламентирани в чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г. са.Заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование, Формуляр за кандидатстване по образец.

Посочените документи кандидат-доброволците могат да получат от сградата на Общината, ет.1 стая № 15, от Павлин Новаков – гл.експерт ОМП и Васил Продромов – инспектор ОМП.