Националният статистически институт ще проведе пробно преброяване на населението и жилищния фонд ще проведе през пролетта.

На днешното си заседание Министерският съвет прие Националната статистическа програма за 2020 г. Изследването предшества същинското преброяване, което ще се проведе в целия Европейски съюз през 2021 г.

Общо 306 изследвания включва Националната статистическа програма за 2020 г. Те са както регулярни, провеждани от НСИ и органите на статистиката, така и нови дейности, свързани с националните и европейските приоритети. Направени са промени в организацията на някои изследвания и са съкратени сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Правителството одобри и отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2019 г.

Сред акцентите в работата през годината е подготовката за 18-то преброяване на населението и жилищния фонд и приемането от Народното събрание на новия Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в страната през 2021 година.

В отчета се посочва, че са постигнати съществени резултати, свързани с повишаване на качеството на статистическата информация и усъвършенстване на нейното разпространение, както и намаляване на натовареността на респондентите чрез въвеждане на електронни въпросници и разработване на уеббазирани приложения за статистически изследвания в различни статистически области.