Община Бургас обяви конкурс за нов главен архитект, след като досегашния Веселина Илиева, излиза в пенсия. Длъжността е свързана с ръководство и координиране на дейностите по устройственото планиране, контролиране на дейността на звената, създадени в Общинска администрация Бургас за изпълнение на функциите и задачите по устройството на територията и издаване на административни актове съобразно правомощията, предоставени по Закон.

Задължително изискване за заемане на длъжността е трудов стаж по специалността и професионален опит 5 години в сферата на проектирането и строителството. Конкурсът ще протече на няколко етапа-прием на документи, тест, представяне на писмена разработка на тема: "Концепция за пространствено и устройствено развитие и мерки за планиране за гарантиране на бъдещото развитие на територията на Община Бургас". Концепцията следва да съдържа минимум диагноза и анализ на съществуващото положение-изводи и проблематика, визия с отчитане на приоритети, мерки за постигане на резултати, перспективи за постигането им в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, аналитичност и иновативност в контекста на прогнозата.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Бургас-ул. "Александровска" № 26 в срок 30 дни от датата на публикуване на обявата в централен или местен ежедневник, в сайта на Община Бургас.

Повече информация - в официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".