Община Приморско разпространи данни по повод медийна публикация, засягаща станалия преди повече от 10 години скандален строеж на съдия Деница Урумова. Публикуваме я, тъй като те дават светлина за дейностите, извършвани в района.

В публикация на 04.07.2019 г. в информационна агенция Lupa.bg със заглавие „Община Приморско тайно строи път на „крайно нуждаеща се” съдийка”, с автор Lupa., е представена неточна, тенденциозна и подвеждаща информация. Направени са редица внушения, засягащи доброто име и накърняващи добрата репутация на общинската администрация в Приморско. Твърденията и тълкуванията в публикацията не отговарят на обективната истина, не са проверени, от Община Приморско не е поиската никаква информация по темата. Тези твърдения предизвикват неверни изводи, водещи до манипулиране на общественото мнение и създаване на негативен имидж спрямо Община Приморско, нейните инициативи и служители. Нещо повече, цялата структура на тезата, изнесена в публикацията, създава впечатление, че Община Приморско съзнателно и нарочно обслужва частни интереси, което в същността си може да бъде считано като клевета и уронване на престижа.

Изграждането на улична инфрасктруктура в м. Боруна е предвидено още в Застроително регулационния план на Приморско, приет през 1962 г.

За да реши дългогодишни проблеми в източната част на града, свързани с транспортен достъп, водоснабдяване и отвеждането на отпадни води, община Приморско изпълни инвестиционен проект, финансиран със средства от ПУДООС. Проектът е за обект „Реконструкция на водопровод и канализация по ул.“Трети март“ от о.т.88 до КПС 1В, ул.“Черно море“ от о.т.103 до КПС 1В, ул.“Ропотамо“ от пресичане с ул.“Зунарита“ до ул.“Трети март“, КПС 1В и канализационен тласкател – гр.Приморско“.

Проектът е съобразен с действащия устройствен план /одобрен с Решение №15/05.03.2010 г./ на ОбС- гр.Приморско, който предвижда свързване на улиците „.Черно море”, „Трети март” и ”Ропотамо” за осигуряване на достъп до бъдещия морски парк, предвиден за изграждане с ПУП, одобрен със Заповед №687/04.08.2016 г. на кмета на Община Приморско.

След реконструкция на ВиК в района, естествено, са възстановени асфалтовите покрития на улиците „Черно море” и „Трети март”. Обектът е от първостепенно значение за общината, нейните жители и гости, защото решава проблеми с достъпа и ВиК инфраструктурата, натрупвани в продължение на десетки години. Това налага неговото своевременно завършване. Предвид това обстоятелство, Общинският съвет на Приморско е удължил срока на строителството, право за което му дава чл.15, ал.2 от ЗУЧК. Всички строително-монтажни дейности са приключени до края на м. юни 2019 г.

Считаме за манипулативни и подвеждащи твърденията, че:

Община Приморско „тайно, тихомълком изгражда асфалтов път до имението на съдия Деница Урумова.

Община Приморско официално уведомява всички свои жители за предстоящи и приключили строително монтажни дейности на нейна територия. Решенията се взимат от Общинския съвет и са публично достъпни, текуща информация за всеки етап от изпълнението на проекта е публикувана в сайта на общината. Предвид значимостта на проекта, голяма част от населението е и лично уведомявано.

Изгражданата ВиК инфраструктура и улична мрежа обслужва десетки частни имоти в района, които досега бяха откъснати от основните градски части. Трите улици, чиято асфалтова настилка е възстановена, оформят два жилищни квартала и е съвсем естествено те да имат връзка един с друг, както предвижда и ЗРП от 1962 г.

Чакълираните участъци, показани на снимките в публикацията, ще бъдат асфалтирани след края на туристическия сезон, както предвижда строителната програма на Общината. Те не отвеждат до имота на съдия Урумова, а минават край него, така, както минават край много други частни имоти. Основното задължение на всяка община е да изгради инфраструктура и подходящи условия за живот на всички свои жители.

Не отговаря на истината твърдението: „Крайно нуждаещата се съдийка обаче най-после е постигнала договорка с община Приморско и й дадена „зелена” светлина да построи палата си”.

Община Приморско не е давала нито „зелена” нито „червена” светлина за довършването на въпросния строеж. Разрешението за строеж върху този парцел е издадено през 2009 г. От тогава, досега общината не е издавала никакъв друг документ, свързан с разрешаване или забраняване на строителни дейности върху този парцел. Кога и как ще бъде довършен строежът е въпрос, който може да реши единствено инвеститорът.

Манипулативно и внушаващо неправилни изводи е твърдението: „общината изгражда и чисто нов пътен участък, който да свърже двете улици „Бриз” и „Трети март” .

Не се изгражда нова малка уличка, както се твърди в публикацията – вероятно поради липса на информация, която авторите не са потърсили. Става въпрос за довършването на части от улиците „Ропотамо” и „Черно море” и оформянето на кръстовище между тях.

Напълно не отговаря на истината твърдението, че пътното строителство в района е „кипяло тайно от края на м. май поне до 20 юни”. Строителните дейности тук стартираха през есента на 2018 г. и след решение на ОбС продължиха до края на юни 2019 г. Хората в двата квартала ги очакват от 15 години. Те станаха възможни след осигуряване на финансиране на проекта по програма ПУДОС. Несериозно е да се твърди, че такива мащабни стротелно-монтажни дейности могат да бъдат извършвани „тайно” и „тихомълком”, още повече, щом са залегнали в строителните програми на Общината, които са публични и общодостъпни.

Опровергаваме невярното твърдение, че е постигната договореност имотът „да се плати по „пазарни” цени – 40 лв. за кв.м.”.

Сделка за покупко-продажба за този имот няма. През 2012 г. Общинският съвет на Приморско взе решение земята под въпросната постройка да бъде продадена по пазарни цени. Беше извършена и оценка на имота. Сделка за покупко-продажба обаче няма.

Проблемите със нашумелия в медиите строеж на съдия Деница Урумова са наследени от предишната общинска администрация. Община Приморско полага всички усилия да се справя с тях в рамките на закона.

Предвид фактите, посочени по-горе, Община Приморско се счита засегната от констатациите и внушенията, направени в публикацията, поради което се възползваме от правото си да поискаме разпространението на нашия отговор в законоустановения срок.