На 26 март 2019 г. в Залата на Общински съвет- Поморие се проведе Публично обсъждане и обществено консултиране на три общински политики. Събитието е в рамките на Проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“ No. BG05SFOP001-2.009-0017. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЧАР - Черноморска асоциация за развитие – Бургас“. Община Поморие е партньор по проекта. Приветствие към участниците отправи Кметът на Община Поморие Иван Алексиев. Събитието уважиха Председателят на Общинския съвет Адам Адамов и Зам. кметът по строителство, транспорт и инфраструктура Кунчо Гайдов.

В публичното обсъждане участваха 40 представители на Общинска администрация-Поморие, институции, неправителствен сектор, бизнес и общественост.

В Първия модул беше представена презентация на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

Началникът на отдел „Управление на проекти“ Валентина Димитрова представи целевите общински политики: Политика за устойчиво местно развитие, Социална политика и Политика за опазване на околната среда.

Целта на Публичното обсъждане е да се установи гражданската осведоменост и чувствителност относно качеството и ефективността на изпълнение и управление на тези политики и да се осигури широка обществена подкрепа за реализацията им.

Общественото мнение беше проучено и чрез Анкета, публикувана в сайта на Община Поморие и предоставена на посетители в Центъра за административно и информационно обслужване. Анкетата бе попълнена и от участниците в събитието.

Проектът налага иновативен модел за привличане на гражданското общество и активизирането му за участие при управлението и реализацията на общински политики.

В рамките на обсъждането бяха поставени въпроси от граждани, свързани с чистотата на Крайбрежната алея, целесъобразността на разделното сметосъбиране като отражение върху размера на местните данъци и такси и конкретните действия на Община Поморие за опазването на околната среда. Кметът Иван Алексиев пое ангажименти за бързо и адекватно решаване на поставените проблеми, като насочи представителите на бизнеса към новите възможности за бързо електронно сигнализиране на местната власт за нередности. Той подчерта, че очаква Проектът да бъде изключително полезен за изпълнението и прилагането на общинските политики чрез участието на гражданското общество и бизнеса.

Събитието завърши с пресконференция.