Районна прокуратура –Бургас предаде на съд Стойка Б. Тя е обвиняема за това, че в периода от 8–ми август 2007г. до 12-ти август 2013г. заблудила Недялка Ж. – касиер във ВЗК „Христо Ботев“. Според обвинението Стойка заблудила касиерката, че е неформално упълномощена от 25 арендополучатели, всички от които несъществуващи лица в системата на ЕГРАОН и БДС, да получи полагащата им се рента като арендодателни и собственици на земеделски земи за 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. С това тя причинила имотна вреда на ВЗК „Христо Ботев“ – гр. Бургас от 20 568 лева.

Всестранна земеделска кооперация ВЗК „Христо Ботев“ - Бургас била учредена през 1993 година. Основната дейност на кооперацията била свързана с изработка на земеделска продукция върху предоставени земи с договор за съвместно арендуване и ползване. Тази дейност включвала наемане на земеделска земя, нейното обработване, реализация на продукцията и изплащане на рента на собствениците на земята. Начинът на осъществяване на основната дейност бил следният: собственикът на земята (арендополучателят) се явявал с документ за собственост и скица на имота в оригинал, които били предоставяни на обвиняемата, която работела като технически сътрудник. Тя подготвяла цялостната документация за отдадените на кооперацията земи.

До 2013г. в кооперацията не бил създаден регистър на дълготрайните материални активи, нямало регистър на сградите, земите и недвижимите имоти - собственост на кооперацията.

Не бил създаден и регистър на договорите за аренда, от който да е видно колко договора има сключени с кооперацията, колко декара по договор се обработват, за които се раздава рента, кога са били сключени тези договори и кога са били прекратени. Било практика обвиняемата да се разписва на ведомостта, която удостоверява сумите дължими на арендодателите и да им я предоставя.

В края на 2012 г. управлението на земеделската кооперация било променено и била проведена проверка, която констатирала несъответствие в броя на реалните арендодатели и броя на хората получаващи рента. През 2013 г. сигнал за нередност подал и счетоводителят на кооперацията. Извършената проверка показала, че във ведомостта са вписани договори с лица, на които рентата се взима само от обвиняемата, което се случвало през последните 6 години. В последствие било установено, че договори с такива лица няма, а проверка в данните на ЕСГРАОН показала, че такива лица изобщо не съществуват.

Районен съд – Бургас е насрочил заседанието за 28.02.2019 г.