На Общо събрание на съдиите, проведено на 22.10.2018 г., беше изслушана Концепция за стратегическо управление на Административен съд – Бургас, разработена от съдия Чавдар Димитров, кандидат за длъжността административен ръководител на институцията.

Събранието се проведе във връзка с обявената от Висш съдебен съвет процедура за избор на председател на Административен съд – Бургас.

Съдия Чавдар Димитров акцентира върху основни моменти от концепцията си и открои независимостта на магистратите, силното съдийско самоуправление, баланса между качество и бързина на правораздавателната дейност, антикорупционните мерки, електронното правосъдие и повишаване доверието на обществото в АдмС – Бургас като основни цели на работата си, ако бъде избран за административен ръководител. Магистратът отговори на въпроси на съдиите относно кадровата и материална обезпеченост на съда, оптимизацията на работа и взаимодействието с колектива.

Съдия Димитров подчерта, че от създаването на Административния съд на гр. Бургас до този момент е направено много във всяко отношение и се надява на приемственост и надграждане на въведените добри практики.

След проведен явен вот административните съдии единодушно изразиха подкрепа за неговата кандидатура.

Съдия Чавдар Димитров има 16 години трудов и юридически стаж. Бил е съдия в Районен съд – Бургас, а от 2012 г. е част от съдийския състав на Административен съд – Бургас.

През периода 2013 г.-2014 г.- след спечелен конкурс е командирован национален експерт в Европейската комисия в Брюксел.

През 2015 г. отново след спечелен конкурс е изпълнявал функциите на национален експерт – юрист в Английско - българската секция на Европейския съд за правата на човека при Съвета на Европа.

Протоколът от проведеното Общо събрание на съдиите ще бъде изпратен на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет.

Събеседването за избор на председател на Административен съд – Бургас е насрочено за 30 октомври 2018 г.

Концепцията на съдия Чавдар Димитров е публикувана в интернет страницата на ВСС.