Проектът ще се реализира със средства на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", процедура BG05M9PO001-2.09 "Открий ме". Проектната идея цели да подкрепи социалното включване на децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТДМУ с. Атия, чрез включването им в дейности, които да формират качества на личността и интелекта и по този начин да повишат увереността и независимостта им в по-широката социална среда.

През 18-те месеца на проекта ще бъдат осъществени 7 програми: Индивидуална психологическа подкрепа за преодоляване на емоционални, поведенчески и обучителни затруднения; Умения за общуване; Храната - моят път за развитие и самостоятелен живот; Арт терапия; Приказкотерапия и ритъм терапия; Доброволческа програма "Баба и внуче" и Програма за екологично образование "Странджа". Планираме обучение за придобиване на ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност", като в зависимост от индивидуалните способности децата да бъдат разделени на 3 групи: базови умения за работа с компютър, работа със специализиран софтуер за контрол с поглед, управление на говоряща точка /за незрящи/.

Ще бъдат създадени два творчески клуба "Грънчарство и сграфитокерамика" и "Тъкачество". По програма "Странджа" младежите ще пребивават една седмица сред природата, а по програми "Храна" и "Грънчарство" ще се включват в тематични екскурзии. Пътуванията са възможност децата да се запознаят с нови места, различни хора и да обогатят жизнения си опит. От особено значение за постигане целите на проекта е дейността "Общностна подкрепа за социално включване". Младежите ще имат възможност да се обучават професионално като практикуват професии в три фирми в сферата на туризма. За реализацията на планираните дейности ще бъде привлечен екип от опитни специалисти - психолози, арт терапевти, компютърни специалисти, обучители по грънчарство и тъкачество. С доброволен труд ще участват младежи от доброволческия екип на Сдружение "Равновесие" и семейства от женското дружество "Света Марена" гр. Созопол.

Общата стойност на проектното предложение е 120 3376 лв. Дейностите ще стартират през месец юни 2018 г.