Община Приморско предоставя на публични обсъждания проектобюджета си за 2018 г. Тя ще разполага с бюджет от близо 20 мил. лева. Финансовата рамка, както и от къде се очакват и къде ще бъдат инвестирани средства първи разбраха жителите на село Веселие.

Проведе се и първата среща с жителите на община Приморско, пред които бяха представени цифрите от очакваните приходи и планираните разходи на общината.

Планираните приходи по проектобюджет 2018 г. са в размер на 19 896 194 лева. От местни дейности в общинския бюджет се очакват постъпления от 12 701 300 лв., от които 3 432 000 лв. данъчни приходи и 9 269 300 лв. от неданъчни приходи. Субсидията от републиканския бюджет е 2 913 254 лв., а останалите средства по бюджетната прогноза се сформират от трансфери, временни безлихвени заеми, продажба на дялове, получени дългосрочни заеми и преходен остатък.

Капиталовата политика на Общината и тази година е насочена към усвояване на средства от европейски програми. Те са в размер на 34 189 362,86 лв., разпределени както следва:

„Реконструкция на водопровод и канализация на ул. „Трети март“ от о.т.88 до КПС 1В, ул. „Черно море“ от о.т.103 до КПС 1В, ул. „Ропотамо“ от пресичане с ул. „Зунарита“ до ул. „Трети март“, КПС 1В и канализационен тласкател – гр. Приморско“ – 1 042 807,86 лв.
„Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско – Китен” на ОПОС 2014 – 2020г. – 22 272 737 лв.
„Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на гр.Китен, с. Ясна поляна и с. Ново Паничарево, община Приморско“ (СМР, надзор и публичност) – 7 039 518 лв.
„Повишаване енергийната ефективност на сградата на ОУ „Христо Ботев“ с. Ново Паничарево, общ. Приморско“ – 411 159 лв.
Основен ремонт на ЦГЧ гр. Китен – 700 000 лв.
„Реконструкция на четириклонно кръстовище в кръгово в гр.Приморско”- ул. „Трети март”, ул. „Съединение” и ул. „Перун” – 923 141 лв. без ДДС (в тази стойност са включени и разходите за надзор и консултантски услуги).
Инвестиционен проект за обект ” Брегоукрепване на река „Дяволска” : Подобект „А” – Брегоукрепване в ПИ №503.453, ПИ №503.422 и ПИ №506.449, гр. Приморско; Подобект „Б”- Брегоукрепване в ПИ №503.422, ПИ №506.449, ПИ №506.539 и ПИ №506.401 гр. Приморско. – 1 800 000 лв.

Разходите по проектобюджета, които е планирала общината Приморско, също са в размер на 19 896 194 лв. За делегираните от държавата дейности те възлизат на 2 630 154 лв, от които най-голям дял е разпределен за образованието – 1 501 052 лв. То ще бъде дофинансирано от страна на общината с 228 286 лв. Другите разходи от държавното финансиране са за общинска администрация, отбрана, здравеопазване, социални грижи и култура.

Разходите от местни дейности възлизат на 16 666 040 лв. От капиталовата програма, която е планирана в размер на 4 137 984 лв., е предвидено закупуване на компютри и хардуерно оборудване, контейнери за битови отпадъци, битов инвентар – хладилници, печки стерилизатори и др. за нуждите на ДГ и социалните патронажи и сметопочистващи и сметоизвозващи машини за допълване автопарка на ОП „Чистота и озеленяване. Предвидени са и средства за изграждане на инфраструктурни обекти, проектиране, асфалтиране на улици в Приморско и съставните селища, изграждане на нови улици и тротоари, текущи ремонти на автомобилите, текущи ремонти на административните сгради на територията на общината / кметства, училища, ДГ, Дом за възрастни хора с физически увреждания, читалища/, изграждане и ремонт на уличното осветление и проектирани и изграждане на детски площадки и спортни зони.
От целевите разходи има разчетени средства за помощи на социално слаби и лица с увреждания, за медицинска помощ, за храна на деца до 3-годишна възраст, ползващи млечна кухня над определената такса, съгласно Наредбата, за масова физкултура и организиране на спортни мероприятия и издръжка на спортни клубове. Предвиждат се още разходи за субсидии за читалищата на територията на общината, за издръжка на временна полиция през летния сезон и за реклама на общината като туристическа дестинация.

Проектобюджет 2018 г. е насочен към запазване обема на предоставяните услуги и повишаване на качеството им чрез по-добра организация. Целта е чрез правилни финансови разчети да Община Приморско да изпълни ангажиментът си към своите жители, сочат от общинската администрация.

.Ето и графика на срещите:
1.1. За с. Веселие на 02.01.2018 г. от 16,30 часа в читалището.

1.2. За с. Ясна Поляна на 03.01.2018 г. от 16,00 часа в читалището.

1.3. За с. Ново Паничарево на 03.01.2018 г. от 17,00 часа в читалището.

1.4. За с.Писменово на 04.01.2018 г. от 16,30 часа в клуба на селото.

1.5. За гр.Китен на 04.01.2018 г. от 17,30 часа в читалището.

1.6. За гр. Приморско на 05.01.2018 г. от 17,30 часа в конферентната зала в сградата на общинска администрация на адрес гр. Приморско, ул.”Трети Март” №56.