След като Комплексният онкологичен център в Бургас въведе гама детекторна сонда в помощ на пациентките с рак на гърдата онкохирургията в Бургас се нарежда до такива световни центрове на модерната хирургия на злокачествените заболявания като Слоан –Кетринг Мемориъл Канцер Сентър в Ню Йорк, Клиниката по Онкохирургия на Университета Бъркли, Калифорния и десетки водещи научни и университетски клиники в света.

„В хирургията на млечната жлеза използването на гама скенер какъвто се въвежда в момента онкохирургията в Бургас води до съществено редуциране количеството на радикалните резекции на млечната жлеза и увеличаване количеството на съхраняващите интервенции т.нар. лъмпектомии (лумпектомия - както е добило гражданственост в БГ) - без риск за пациента с възможно най обективния метод за преценка на оперативната интервенция!”, обяснява д-р Веселин Джендов.

По думите на хирурга използването на ПЕТсканиране по време на самата оперативна интервенция, като част от оперативната процедура, затваря цикъла на възможно най прецизното, най-точно идентифициране, определяне обема на операцията и гаранция за екзактност.

„Обективност при прилагане на тази тънка и размита линия между излишен радикализъм и опасен и заплашващ минимализъм – и двете с всички последствия за качеството и продължителността на живота на пациента. Високото съотношение на стойността ТФС (тумор – фонова стойност) при използване на ПозитронноЕмисионна сонда/скенер - позволява да се идентифицират интраоперативно, в реално време неуловими с други методи минимални туморни маси, да се определи техния размер, синтопия (съотношение с околните анатомични структури, органи) и възможно най ясно – граници”, допълва д-р Джендов, който е запознат с възможностите на гама сондата.

В САЩ от около десетилетие интраоперативното ПЕТ сканиране е рутинен метод в хирургията на злокачествените заболявания, като водещи центрове имат абсолютно същата основна апаратура каквато и Онкохирургията в Бургас.

Фундаментално и решаващо предимство на този хирургически метод е прецизното определяне на усвояването (метаболизма) на радионуклеида FDG в туморната тъкан in situ по време на операцията. Екзактна диагностика в реално време е абсолютно необходима особено в онкохирургическата практика, особено с оглед спецификата на онкологичните заболявания.

Т.нар. „позитивна активна граница“ е нерядка причина за компрометирани резултати или с тежки - често фатални последици или обратно, или ненужно и вредно и осакатяващо премахване на здрава тъкан и част или цели органи в стомашно-чревната, колоректалната, белодробната хирургия, хирургията на главния мозък.

Позитронно Емисионния интаоперативен скенер(сонда) открива и определя размера и границите на два милиграма туморна тъкан в рамките на десет секунди и пространствена разделителна способност от около един милиметър.

„Използването на интраоперативното сканиране с гама и ПЕТ скенер редуцира драматично необходимостите от реоперации. Особено място заема интраоперативното ПЕТ сканиране при хирургическото лечение на злокачествената (и рекурентна) меланома - също част от оперативната активност на Онкохирургията на КОЦ Бургас. Интраоперативната ПЕТ сонда е особено ефективна при идентификация на изключително малки възловидни и вътреорганни метастази на меланома и са ключов инструмент за онкохирурга. Показателни са независимите резултати от такива реферетни, водещи научи центрове като Университетската онкохирургия на болницата Сураски, Израел, Клиниката по онкохирургия на Института по онкология Джон Уейн, Санта Моника – Калифорния”, казва д-р Джендов.