Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха промени в ПМС №17/2007 г., които засягат диагностиката и лечението в болница на неосигурени пациенти, съобщиха от правителството. Искането за лечение на неосигурените лица ще се издава по настоящ адрес.

Правителството одобри промени в Постановление на Министерския съвет №17/2007 г. С него се определят условията и редът за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.

Промените се правят с цел синхронизиране на нормативната уредба и практика при социалното подпомагане, която е насочена към подобряване на системата за социална закрила на най-уязвимите групи.

С промените нуждаещото се лице ще бъде идентифицирано автоматично дали е получател на социална помощ, дори да е с променен адрес.

В момента при отпускането на социални помощи се прилага заявление-декларация и всички необходими действия по отпускането на дадена помощ са свързани с настоящия адрес на правоимащия.
Същевременно, за заплащане на диагностика и лечение в болнични заведения на лицата без доходи и имущество, които в преобладаващия случай са контингент на дирекциите за социално подпомагане, се изисква попълване на молба-декларация. Тя се подава до съответната дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.
С промените заявлението ще се подава по настоящ адрес.