Съдбата на Военния санаториум в Поморие стана повод за същинска война, като целта на кмета Иван Алексиев е запазването му за поморийци и спазване волята на дарителя – Анхиалска община. По този повод градоначалникът излезе с обръщение към местните жители. В него се казва:

Уважаеми поморийци,

През последния месец всички сме зрители на една постановка, наречена Военен санаториум – Поморие и по-нататъшното му съществуване и функциониране. За жалост, всичко това става за сметка и на гърба на работещите там изключителни специалисти. Ще изложа пред вас процеса на тази порочна за мен сделка и както казва един наш общински съветник: „Който може да вижда – нека прочете, който може да мисли – нека си направи изводите”.

Съдбата на Военния санаториум се дискутира от лятото (м. юни) на 2016 г., когато се заговори, че ще бъде продаден. Вследствие на напрежението, което предизвика тази новина, в началото на м. юли 2016 г., военният министър свика заседание на Съвета по отбрана, към министъра на отбраната, на което да се реши съдбата на Военния санаториум. Началникът на Военномедицинска академия (ВМА) вече беше предложил закриване на здравното заведение.

Къде беше Кметът на Поморие?

Заседанието се провежда на 05.07.2016 г., като се разглеждат две възможности: едната – Военният санаториум да се предостави на Община Поморие, по искане на Кмета на общината и втората – да се предостави на търговско дружество „Вита” – Велинград.

По информация на нашия общински съветник от гр. Поморие, Община Поморие не е добър стопанин и министърът отхвърля предложението на Кмета. Предлага да се влее в активите на търговско дружество „Вита” – Велинград, като непарична апортна вноска. Съветът по отбрана приема това предложение. Два дни по-късно, на 07.07.2016 г., министърът на отбраната издава заповед за предприемане на действия за изпълнение на решението на Съвета по отбрана.

Министърът на отбраната изобщо не намира за необходимо да уведоми Кмета на Община Поморие, че неговото предложение е отхвърлено. Следват четири месеца затишие около случая Военен санаториум Поморие, за да излязат днес наяве няколко интересни факта, които са се случили през м. ноември и декември 2016 г. (Всички знаем къде беше насочено вниманието не само на поморийци, а и на цялата българска общественост през тези няколко месеца.):

На заседание на Министерски съвет от 02.11.2016 г., Правителството одобрява промени по бюджета на Министерството на отбраната, които ще обезпечат увеличаване с 1 млн. лв. на капитала на МБПЛР „Вита” ЕООД – Велинград (която е търговско дружество по смисъла на Търговския закон). „Със средствата ще се извърши разширяване на дейността на лечебното заведение, чрез обновяване и модернизация на материалната база и апаратура, ще се повиши квалификацията на персонала с цел предоставяне на нови и подобряване качеството на предлаганите услуги”. Никъде в това постановление не се споменава, че парите са целеви – за ремонт и подобряване на предлаганите услуги във Военния санаториум в Поморие.

На 17.11.2016 г., с Решение на Министерски съвет, Правителството, поради отпаднала нужда на имот публична държавна собственост и обявяването му за имот частна държавна собственост, внася правото на собственост върху имота – поземлен имот с площ 11 944 кв.м, заедно с построените в него 15 сгради и правото на собственост върху движими вещи частна държавна собственост като непарична вноска в капитала на МБПЛР „Вита” ЕООД – Велинград. Именно решението за даване правото на собственост върху имота на търговско дружество „Вита”- Велинград е в разрез с волята на дарителя. “Оценката на недвижимия имот и движимите вещи да се извърши от независим оценител. За оценката на непаричната вноска да се приеме по-високата стойност между оценката извършена от независим оценител и увеличената с 40 на сто данъчна оценка”, е записано в решението.

За сведение на поморийци, данъчната оценка на земята, на терен от 11 944 кв.м е 300 хил. лв, за целия терен. Над 4 млн. лв. е данъчната оценка на сградите. И понеже се оказва, че е доста висока, вече има предложение от управителя на търговско дружество „Вита” – Велинград, една част от сградите да бъдат съборени т.е във времето да се свали общата оценка – от 4,7 млн. лв. в момента до 2,5 – 3 млн. лв.

Както казва един наш общински съветник, в съседство на Военния санаториум, в същата местност, Община Поморие има терени, като оценката на независим оценител е близо 1000 лв./кв.м, т.е. 11 944 кв.м струват най-малко 11 944 000 лв. (единадесет милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди лева), а не 300 хил. лв. г-н Стоянов и г-н Ненчев!

А простите сметки показват, че имотът със сградите, по пазарни цени в момента, възлиза на около 20 млн. лв.

С постановление на Министерски съвет, от 21.11.2016 г., е приет нов Правилник за устройството и дейността на ВМА. В новия Правилник не е включен Военният санаториум в Поморие. В тази връзка, на 08.12.2016 г., министърът на отбраната издава заповед относно извършване на организационно-щатни промени във ВМА през 2017 г., съгласно която заповед Военният санаториум (БДПЛР – гр. Поморие) се ЗАКРИВА, считано от 01.02.2017 г.

Ето защо, решението на МС за внасянето на Военния санаториум като непарична вноска в капитала на търговско дружество „Вита” – Велинград влиза в сила на 02.02.2017 г.

До 01.02.2017 г. Военният санаториум е в актива на Военномедицинска академия (ВМА).

Какво се случва със служителите и специалистите в тази ситуация?

Оказва се, че процесът е контролиран. Всичко е подредено и върви последователно и паралелно към усвояване на активите на Военния санаториум в Поморие, за жълти стотинки, от едно търговско дружество, пък било то и държавно. Никой не помисли какво се случва с хората, работещи в този санаториум.

Ръководството на търговско дружество „Вита” – Велинград и нашият общински съветник, който е служител в санаториума, проведоха среща, за да уверят хората и да им гарантират, че ще запазят работните си места. Веднага след това се получава уведомление за масово уволнение.

Броят на уволнените служители, съвпада с броя на списъчния състав на санаториума, без един. С други думи, по щатно длъжностно разписание се водят 46, а 45 служители са съкратени, считано от 01.02.2017 г. В същото време, не бяха подновени договорите на още 28 общи работници, назначени по Допълнително разписание.

Гръмки обещания, но само на думи. На 73-ма служители, в навечерието на Нова година, им бе заявено, че от 01.02.2017 г. са на улицата.

Действията и решенията на военния министър, услужливо премълчавани от нашия общински съветник, излизат наяве в началото на м. декември 2016 г. Аз реагирах незабавно и свиках спешно заседание на Общински съвет Поморие – на 13.12.2016 г. Причината това да е първата публична реакция от моя страна е, че както тогава, така и досега продължава да няма публичност около тази сделка на министъра на отбраната.

Общината се бори да запази историята на Поморие и да не позволи тя да бъде продадена под бюрото на някой държавен чиновник (или негов роднина). Във всичките си искания и срещи, които съм правил, единственото, което съм искал и отстоявал е да се запази публичният характер на собствеността на Военния санаториум.

Относно „осведомеността на Кмета” питам: При една отпаднала необходимост, след като публична държавна собственост може да се трансформира в частна такава, по предложение на министъра, каква е гаранцията, че няма да бъде продадена част от търговско дружество, пак по предложение на министъра, в случая – да бъде продаден Военният санаториум, като част от търговско дружество „Вита” – Велинград?

Думите на министъра „ако някой реши да го продаде, би могъл” и ”Ако е решил следващият, пак щеше да го продаде” не означават ли, че има реална възможност за продажба? Би ли се възползвал от тази възможност министъра, ако имаше повече време?

Категорично не съм съгласен с общинския съветник г-н Никодим Стоянов, че: „Военният санаториум не е нужен на поморийци”.

Нужен е г-н Стоянов, нужен е!

Военният санаториум е нужен на поморийци, защото той е част от историята на Поморие – град с над 2500 год. история, г-н Стоянов!

Напомням Ви, че Вие, г-н Стоянов, не сте само гражданин, Вие сте общински съветник! Като общественик, вместо да защитите интересите на нашия град и нашите съграждани – Вие ги предадохте, на път сте и да ги продадете!