Основната цел на проекто-бюджет 2017 г. е да запазим финансовата стабилност на общината, която зависи в голяма степен от ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазване на бюджетната дисциплина, заяви по време на представянето на проекта за бюджет кмета на община Созопол Панайот Рейзи. Ще очакваме от гражданите и да предлагат, и да подкрепят и да критикуват, когато преценят, че администрацията не е достатъчно ефективна, но градивно, каза още той и представи основните моменти в бюджета на общината.

Община Созопол получава от републиканския бюджет 4 251 390 лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности, както и 208 300 лв. – обща изравнителна субсидия, в която е включена сумата 86 000лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища. Получава още и 431 300 лв. – целева субсидия за капиталови разходи. Общо от републиканския бюджет в бюджета на Община Созопол влизат 4 890 990 лв.

Прогнозната рамка на бюджет на Община Созопол за 2017 г. е 30 200 000 лв., в които са включени Делегирани от държавата дейности 4 803 682 лв. и 25 396 318 лв- за местни и дофинансирани дейности.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2017г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическия план за развитие на общината, подчерта кметът Панайот Рейзи.

И тази година Инвестиционната програма на Община Созопол е амбициозна,заяви Панайот Рейзи при представянето на Инвестиционната програма на общината. В нея са включени няколко стратегически за развитието на Созопол и населените места в общината обекти, но ще започна с новата автогара, защото това е дългоочакван обект и тези дни доста коментиран. За етапно изграждане на Автогара Созопол, което включва пълен инженеринг- изготвяне техническо задание и идеен проект предвиждаме 6 482 830 лв.

Другите преходни обекти от 2016 и нови обекти, включени в прогнозната инвестиционна програма на Община Созопол за 2017 г. са:

Изграждане на улична мрежа “Провлака” - 229 800 лв.

Изграждане на улично соларно осветление LED въвеждане на интелигентна система за управление - 116 680 лв.

Изграждане технологични пътища в РДНО Созопол - 150 000 лв.

Подземен паркинг “Север” и тренировъчно игрище със съблекални - 474 000 лв.

Основен ремонт ДГ "Делфинче" гр.Черноморец в УПИ І кв.67 - 150 000 лв.

Преработка на проект по част ВиК за обект РДНО Созопол - 202 300 лв.

Проектиране и изграждане на спортна площадка(пълен инженеринг) в ПИ 63015.503.59 по КК с.Атия - 450 000 лв.

Преустройство на сграда в УПИ ІІІ 210,215,216,217 в кв.68, гр.Черноморец – 460 000 лв.

Основен и текущ ремонт общински пътища – целева субсидия - 431 300 лв.

Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа-асфалтиране и тротоари – 1 168 700 лв.

Общата сума, която предвиждаме за тяхното реализиране е 10 184 150 лв.

Разбира се и тази година основен акцент в Бюджета е Социална политика на община Созопол, която включва:

Предоставяне на социални услуги в общността:

Център за обществена подкрепа-гр.Созопол;

Център за настаняване от семеен тип на деца с увреждане-с.Атия.;

Център за социална рехабилитация и интеграция-гр.Черноморец;

Домашен социален патронаж;

Клубове на пенсионера и инвалида;

Община Созопол ще продължи да подпомага с 2000 лв. на дете в семейство по Решение на Общински съвет, жители на община Созопол и 25 000 лв. помощи , които не са на основание на закона за семейните помощи за деца и ЗСП.

В бюджета са предвидени 3 982 822 лв. за образование, като в тази сума са предвидени средства от общинския бюджет за ученически стипендии,индивидуална и самостоятелна форма на обучение на ученици, добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, както и средства за . за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от 1-ви до 7-ми клас включително,храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас и подобряване на материално-техническата база на училищата за 901 ученика – дневна форма на обучение;

Средствата за здравеопазване са 237 890 лв., а за социални дейности 1 294 768 лв.

7 193 818 лв. в бюджета са предвидени за дейност озеленяване и чистота, санитарна програма и екологични мероприятия.

За физическа култура и спорт са предвидени средства в размер на 2 192 519 лв. , в това число издръжката на спортните клубове. Средствата за култура са в размер на 1 192 387лв.

Да, наистина бюджетът е амбициозен, но винаги съм защитавал тезата, че трябва да вдигнем летвата, за да можем да постигнем повече резултати, завърши представянето на бюджета кметът Панайот Рейзи.

По време на обсъждането на бюджета бе зададен въпрос за данъците. Кметът отговори, че няма да има увеличение на размера на данъците, но ще има нов данък, който засяга таксиметровите шофьори.