Община Бургас се старае да осигури през европейските програми трудова заетост за младите хора. Най-спешна е нуждата от помощник-възпитатели и помощник-готвачи в детските градини, наричани у нас общо и с най-добро чувство "лелки". Това е една добра възможност за професионален старт на младежи до 29 години. Децата на Бургас са умни, а в забавачниците работят прекрасни колективи.

Поканата е отправена по проект №BG05M9OP001-1.002-0041-С01 "Активиране на младежи от уязвими групи към обучение и заетост на територията на Община Бургас", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 "Активни", Приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, до края на месец ноември 2016 г.". Община Бургас набира младежи до 29-годишна възраст, които през последните минимум 4 месеца не са ангажирани с обучение, образование или са извън работна заетост, а през последните 12 месеца не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда". Одобрените кандидати ще бъдат включени в обучения за придобиване на професионална квалификация по следните професии: градинар, барман, работник поддръжка на сгради, помощник-възпитател, помощник-готвач и социален асистент.

При редовно посещение на занятията са предвидени стипендии в размер 10 лв. на ден. След приключване на обученията, на кандидатите ще бъде осигурена работа за период от 6 месеца при следните работодатели: ОП "Туризъм", ОП "Летен театър, фестивали и концерти", ДГ "Морска звезда", ДГ "Звездица Зорница", ДГ "Звънче", ДГ "Калина Малина" - кв. Ветрен, ДГ "Ран Босилек", ДГ "Славейче", ДГ "Надежда", ДГ "Изгрев", ДГ "Моряче", ДГ "Веселушко", ДГ "Ханс К. Андерсен", ДГ "Калинка" - кв. Рудник с филиал в кв. Черно море, ДГ "Синчец" с филиал в кв. Горно Езерово, ДГ "Слънце", ДГ "Здравец", ДГ "Детелина" с филиал "Светулка" в гр. Българово, ДГ "Теменуга" - с. Равнец.

След изтичане на срока, в който е осигурена заетост, съответният работодател си запазва правото по своя преценка, в зависимост от степента на удовлетвореност от демонстрираните качества и професионални резултати при изпълнения на служебните задължения на наетите служители, да им предложи постоянна заетост.

С изпълнение на настоящия проект ще се даде възможност неактивните младежи да получат нужното образование, подходяща работна заетост и да натрупат професионален опит, които са основна предпоставка за успешна дългосрочна реализация на трудовия пазар и пълноправно участие в обществения живот.

Кандидатите могат да заповядат от утре в Община Бургас, централна сграда - стая 208, при Таня Урумова - старши експерт в Дирекция "Образование и демографски въпроси". За информация: тел. 056/907 228, тел. 0885 983 782.