Общинският съвет в Айтос за първи път прие Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца от общинските детски градини на територията на община Айтос. Целта е да се определят конкретни еднакви условия и ред за записване, отписване и престване на децата, които да бъдат съобразени с нормативните актове. Идеята е да се създаде по-добра организация по приема на децата и по-пълното обхващане на 5 и 6-годишните, за които предучилищната подготовка е задължителна.

Според новата наредба, свободните места за прием в детската градина се обявяват от директора на информационното табло, непосредствено след освобождавяне на местата. Деца със специални образователни потребности и хронични заболявания се приемат с предимство, след предоставянето на необходимите документи. Директорът или комисия, назначена от него, извършва класиране на децата-кандидати в срок до 10 юни, като резултатите се обявяват на информационното табло на детската градина. Записването на новоприетите деца стана от 10 до 20 юни. До 30 юни, на видно място трябва да се изнесат списъците с незаетите места, ако има такива.

Директорът на ДГ е задължен още да изработи правилник за дейността на детската градина, съобразен с изискванията на новата наредба. До 30 април всяка година, родителите на децата от ІІ, ІІІ и ІV група подават заявление, в което посочват през кои месеци от летния период детето им ще посещава детска градина. През м. август, на ротационен принцип в град Айтос работи дежурна градина за нуждаещите се родители. За децата от населените места на община Айтос, където няма детски градини, се организира транспорт за превозването им до град Айтос.

Общинският съвет одобри и фоорма на заявление за прием в детските градини на територията на община Айтос и както и декларациите, които се подават от родителят.