Спадът на нивото на река Караагач и ниското съдържание на кислород са довели до липсата на нормална среда за водните ресурси и са най-вероятната причина за измирането на рибата там, съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район“.

От анализираните от експертите основни физико-химични елементи за качество, е констатирано влошено състояние, съгласно Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води, по следните показатели: разтворен кислород (0,65 mg/l при норма 5 mg/l) – 7 пъти под нормата; aзот амониев (23,3 mg/l при норма 0,65 mg/l) - превишаване повече от 35 пъти; oбщ азот (37,3 mg/l при норма 2,5 mg/l) - превишаване повече от 14 пъти; oртофосфати като фосфор – (2,40 mg/l при норма 0,15 mg/l) - превишаване повече от 16 пъти и oбщ фосфор (2,53 mg/l при норма 0,3 mg/l) - превишаване повече от 8 пъти.

Проверката беше извършена съвместно от РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция “Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда след постъпил на 12 август сигнал за мъртва риба в р. Караагач край гр. Китен. На място е изследвана водата от ръкав Писменово на река Караагач, при брод на десен бряг, и отчетено ниско моментно състояние на кислород. Взети са водни проби за физико-химичен анализ.

РИОСВ–Бургас извърши последваща проверка с проби от пречистени отпадъчни води на изход от ПСОВ Китен-Приморско за мониторинг-преди заустване в р.Караагач. Пробите ще бъдат анализирани по показателите в издаденото Разрешително за ползване за воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. След излизане на резултатите, в случай на констатиране на превишения, ще бъдат предприети административно-наказателни действия, собщиха от Басейнова дирекция.