Паркинг в бугаския ж.к. „Изгрев“ ще бъде отдаден под наем за срок от 3 години срещу начална тръжна цена 852 лева. Площта му е 1352 кв. метра. Предложението за провеждането на търг ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет.

В Община Бургас е постъпило писмо от „Кар логистик“ ЕООД с искане за предоставяне под наем на терена. Той е свободен към настоящия момент и не е необходим за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет. С оглед доброто управление и стопанисване на общинската собственост, същият е необходимо да бъде предложен за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, са мотивите за предложението.

Началната месечна наемна цена за отдаване под наем на временния самостоятелен паркинг, се определя съгласно Приложение №3 за размера на базисните наемни цени за 2016г. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приети от Общински съвет.