Готов е преработеният проект за реконструкция на улица "Богориди". Ларгото не само запазва артистичния си дух, но е допълнено и с нови арт зони. Предвидено е увеличаване на озеленяването чрез изграждането на сенчести места за отдих, а част от старите павета ще бъдат използвани в новите покрития.

По улицата да бъдат обособени зони - "момчето с птиците", "рибарска мрежа" и картини на стария Бургас, които се асоциират с романтиката на града.

Проектът за "Богориди" бе осъвременен след предложения на бургазлии и забележки от кмета Димитър Николов за използването на по-качествени материали.

"Основен мотив в новия облик на улицата е запазване на романтичния й характер, вплетен в запазените исторически сгради, както и дообогатяване на артистичния й дух. В момента уличното осветление е неравномерно разположено, от разнотипни осветителни тела, някои от тях окачени по фасадите. Озеленяването е крайно недостатъчно, а улицата е преослънчена", заявиха архитектите от "Атика Р5", които са автори на проекта.

В преработения вариант се набляга на използването на повече естествени материали - гранитни плочи в различни размери в три нюанса на цветовете и гранитни павета от съществуващата настилка. Водещата линия за незрящи се използва и като композиционен елемент.

На възлови места, като кръстовищата на ул. "Богориди" с ул."Антим I", ул. "Славянска" и ул. "Морска", ще се оформят зони за отдих с внасяне на нови елементи на архитектурната среда. Засенчването ще е с метални перголи, в детайла на които са използвани характерни елементи от сгради от културното ни наследство. Перголите ще бъдат покрити с увивна растителност, която ще осигурява, освен сянка, и увеличаване на озеленените площи по улицата.

За да се оформи пространството на ул. "Славянска", е предвидено настилката да обхваща и кръстовището с ул. " Стефан Караджа", за да остане единно площадното пространство, оформено от фасадите на ъгловите сгради.

Според проекта, транспортният достъп по ул. "Ст. Караджа" и ул. "Славянска" е маркиран и ограничен с преходи в нивата от гранитни павета, а пешеходците са сигнализирани за излизане от пешеходната зона с тактилни настилки и метални ограничители по контура на уличното трасе. Основните елементи на улицата - кръстовища, пиацети, художествени елементи, са маркирани с вградени в настилката енергоефективни соларни блокчета.

Артистичният характер на улицата е дообогатен с нови художествени елементи.


Съществуващият фонтан на кръстовището на улиците "Богориди" и "Пейо Яворов" ще се ремонтира. Ще бъдат подменени облицовките и ще се доразвие като художествен елемент.

"Идеята е да бъде създадена скулптурна композиция "VIA PONTICA", която "подготвя" минувачите за връзката с Моста. Композицията от малко момче и птици, накацали по водния ефект, ще напомнят стиха на Недялко Йорданов "Момчето, което говори с морето", обясниха архитектите. Предвиден е и пояснителен текст, който да запознава с богатството на VIA PONTICA.

На южната страна на улицата, на кръстовището на ул. "Цар Симеон" и ул."Богориди", ще бъде разположена друга художествена пластика, също на морска тематика - "Рибарска мрежа", включваща мозайка от естествени камъни - гранит, мрамор, варовик, смалт и метална пластика с дължина 3 м.

На кръстовището с ул. "Софроний" съществуващата пластика "Грамофон" и съпътстващите я питейни фонтанки ще се реставрират и подредят в нова композиция. Около пластиката на грамофона ще се създаде зона за отдих с воден ефект и цветарници, вълнообразната форма на които подема вълната, изрисувана в настилката, и я изявява в обемни геоформи, оконтурени с пластични мозаечни бордове. Страниците на цветарниците са облицовани с гранит в два цвята с рисунък, наподобяващ вълна. Водата и елементите на синтез ще допълват асоциацията за море и връзката с него.

За допълнително охлаждане през лятото е предвидена система от мъглообразуватели, монтирани по стълбовете на осветителните тела и перголите.

На широкото площадно пространство преди кръстовището на ул. "Богориди" с бул. "Демокрация" се въвежда нов ритъм в настилката - гранитните плочи се уеднаквяват по големина и се очертават три концентрични правоъгълника, в средния от които ще бъде вписана мозайка "Карта на стария Бургас". Идеята е да се съвместят три карти от различни периоди от историята на града, като са подчертани улиците и историческите сгради, запазили се до днешни времена. Мозайката ще бъде изпълнена от различни видове камък, гранит и мрамор и в нея ще бъдат вплетени метални стилизирани пластики на характерни исторически сгради.

В съответствие с историческата стойност на улицата, като ансамблов паметник на архитектурата, са предвидени нови осветителни стълбове, с визия, отговаряща на характера й. Ще бъде монтирано енергоспестяващо LED осветление, допълнено с адаптивна промяна на силата на светлината, съобразно броя на преминаващите през улицата и тяхното местоположение. На три места по продължение на улицата, в близост до засенчените зони с места за сядане, се предвижда поставянето на многофункционални осветителни стълбове, включващи достъп до Интернет, куплунги за зареждане на мобилни устройства и инвалидни колички. В близост до бул. "Демокрация" ще има и стълб със сензор за измерване на температура, влажност и замърсяването на въздуха с СО и СО2. Стълбовете ще бъдат допълнени със самонапояващи се висящи кашпи за цветя.

Старите павета от ул. "Александровска" и ул. "Богориди" ще се използват за полагане в преходите на транспортните улици, пресичащи пешеходната зона. За цялостното решение са избрани светлосиви термолющени гранитни плочи, тъмносиви и цветни в синьозелен нюанс. Цветовете са избрани така, че да контрастират с многоцветните исторически сгради. Имената на всички улици ще бъдат гравирани в настилката от двете страни, като всяка буква ще е изписана на отделна плочка. Това ще даде възможност за лесна ориентация на пешеходците. Зоните на пресичане на пешеходното движение с транспортното ще са маркирани с ивици от жълти тактилни плочи за предупреждение на незрящите.

Места за сядане са предвидени в джобовете на площадното пространство към музея и около тревните площи в източна и западна посока от него,

в задънката на ул. "Антим І" и от двете страни - северна и южна на кръстовището под засенчващите конструкции, на площадното пространство на ул. "Славянска", на ул. "Морска" от двете страни на кръстовището, в уширението на кръстовището с ул. "Цар Симеон І", около водната площ на ул. "П. Яворов" и по западната страна по ул. "Оборище". В южните задънки на ул. "Райна Княгина" са предвидени кръгли цветарници с дървесни видове, комбинирани с пейки. Около пластиката "Грамофона" местата за отдих са организирани около водната площ, под озеленена пергола и в продължение на вълните от геопластика, вградени в цветарниците.

Предвидени са над 50 пейки, включително дъговидни, единични, полукръгли и кръгли, някои ще бъдат с вградени цветарници. При засенчващите конструкции от озеленени перголи, местата за сядане ще бъдат между колоните, а до всяка колона е предвидена кашпа с увивна растителност.

Елементите на градски дизайн за цялата улица са съобразени с характера й на ансамблов архитектурен паметник.

Използвани са елементи от красиви стари огради в детайлите на пейките и перголите. Нова питейна фонтанка се предвижда около музея.

Информационни пунктове ще бъдат разположени до ул. "Морска" и пред музея. Информационните тотеми ще са носители на туристическа информация и ще са пригодени за обслужване на незрящи.

Всички съществуващи осветителни тела ще се подменят с нови, в чиито дизайн са включени и конзоли за висящите кашпи за зацветяване. Перголите с озеленяване също ще бъдат с монтирани осветителни тела, които ще осигуряват и декоративен ефект. Декоративно насочено осветление ще има към скулптурната композиция "VIA PONTIKA" и към пластиката "Грамофона". Ефектно осветление ще има и водната площ в зоната на "Грамофона". Наземни вградени LED лампички ще маркират характерни места в настилката.

Съществуващите дървета, които не са много, се запазват. Нови дървета се предвиждат от източната страна на музея, а за постигане на допълнително засенчване на улицата са предвидени метални засенчващи конструкции. В зоните за сядане е внесено озеленяване в бетонови кашпи. В бетонови кашпи е и увивната растителност за перголите. Предвидено е комбиниране на новите осветителни тела с висящи декоративни цветни самополивни кашпи по цялото протежение на улицата.

Всички тревни площи ще бъдат с автоматизирана поливна система.

За цялата улица ще бъде осигурена достъпна среда за хората с увреждания. Ремонтът със сигурност ще започне след приключването на туристическия сезон. Първият етап от него ще включва цялостна подмяна на водопровода и подземните комуникации, които са изключително наситени под улицата.

Община Бургас предвижда и промени в наредбите, касаещи собствениците на заведения. Идеята е площите с външни маси да се оградят с предварително визуализирани кашпи за цветя, с указани видове растения. Обмисля се и идея за закупуването и поставянето на сандъчета за цветя по фасадите на сградите, които да бъдат дарени на собствениците им.