Барманка, продала алкохол на 17-годишен младеж в кафенето на поморийското село Гълъбец, отнесе глоба от 2000 лева.

Бургаският административен съд потвърди Наказателно постановление на директора на ОД на МВР- Бургас, с което на жената за нарушение по чл.5б, ал. 3 от Закона за закрила на детето /ЗЗД/, на основание чл.45, ал.1 от ЗЗД е наложено административно наказание -глоба в размер на 2000 лева.

За нарушението е съставен акт, въз основа на който е издадено наказателното постановление.

Съгласно чл.45, ал.1 от ЗЗД който продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лева, ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

За извършеното нарушение отговорност следва да носи или търговецът, който извършва търговската дейност в проверения обект, или лицето, което фактически е извършило продажбата на алкохола /барман, сервитьор и т.н./. Съдът счита, че логично следствие от направеното словесно описание в акта и наказателното постановление е, че субект на нарушението в конкретния случай е барманката, смятат магистратите.

Решението не подлежи на обжалване и протест.