Грижата за предпазване от вандали, отстраняване щети от катастрофи, природни бедствия и други вредни влияния върху новите спирки, пешеходни надлези и системата за билетчета и видеонаблюдение в Бургас ще бъде поверена на общинските предприятия „Транспорт“ и „Общински имоти“. Предложението за това е на кмета Димитър Николов, като целта е да се поддържа инфраструктурата, а двете предприятия имат кадрови и технически ресурс за тази дейност.

„В съответствие с изискванията на финансиращата програма за гарантиране на устойчивост на постигнатите по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” и с оглед гарантиране ефективното и безпроблемно функциониране на обществения транспорт, новоизградената инфраструктура следва да се поддържа постоянно в състояние, годно за експлоатация, да се почиства, да се възстановяват евентуални щети, причинени от трети лица в резултат на ПТП, вандализъм или други човешки или природни въздействия. Община Бургас се задължава да подсигурява и развива обществения градски транспорт и да поддържа инфраструктурата, собственост на общината, която не е предоставена на Оператора във връзка с изпълнението на задължението за обществена услуга. Две общински предприятия имат необходимия кадрови и технически ресурс за извършване на тази дейност: ОП „Общински имоти” и ОП „Транспорт”. ОП „Общински имоти“, което е специализирано да поддържа общински жилищни и нежилищни имоти може да поеме и поддръжката на цитираните новоизградени спиркови заслони и пешеходни надлези, а ОП “Транспорт“ следва да поеме поддръжката на системата за управление и контрол на трафика, включваща и цялата оптична мрежа, пренос на данни, видеонаблюдение, информационни табла“, са мотивите на кмета Николов.

В рамките на Проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ нови автобусни спирки, пешеходен надлез при кръгово кръстовище „Трапезица”, информационна система за пътници в реално време, включваща софтуер за управление на системата, лицензи и хардуерно оборудване за превозните средства на обществения градски транспорт, спирки по Бързата автобусна линия, интегрирана система за управление на обществения транспорт, включваща софтуер и хардуерно оборудване за позициониране на превозните средства и осигуряване на приоритет на градския транспорт по светофарно регулираните кръстовища по трасето на Бързата автобусна линия, система за видеонаблюдение, комуникационна система, осигуряваща пренос на данни и гласови съобщения.

Предложението е за управление на ОП „Общински имоти“ да са нови автобусни спирки, както и пешеходните надлези, разположени при кръгово кръстовище „Трапезица” и кръгово кръстовище „Мираж”. Общинско предприятие "Транспорт" пък ще се грижи за информационна система за пътници в реално време, за управление на обществения транспорт, както и за видеонаблюдението.