Община Созопол обявява свободни работни места

1.Община Созопол обявява следните сезонни свободни работни места за длъжността:

- специалист в дейност:„Общински пазари и тържища” - 5 броя, за 5 месеца

2. Минимални и специфични изисквания:

2.1. образование – средно;

2.2. Допълнителни изисквания:

- квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти:

Excel,Word ;

- компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;

- организационна компетентност;

- комуникационна компетентност;

4. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Администриране, контрол, събиране и отчитане на местни такси от пазари и туристически данък.

За повече информация: 0550 25 711