Община Созопол обявява, че открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, търговски помещения, самостоятелни обекти в сграда, с предназначение: За търговска дейност, адрес – гр. Созопол, ул. “Републиканска”, както следва:

- идентификатор 67800.503.573.7.6, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54% ид.ч., начална тръжна цена в размер на 83 000,00лв., стъпка за наддаване2 490,00лв.;

- идентификатор 67800.503.573.7.7, обект 7, с площ от 37,00кв.м., прилежащи части – 5,37%ид.ч., Начална тръжна цена 80 500,00лв, Стъпка за наддаване2 415,00лв

-идентификатор 67800.503.573.7.9, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., Начална тръжна цена 75 400,00лв; Стъпка за наддаване2 262,00лв

- идентификатор 67800.503.573.7.10 обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч., Начална тръжна цена в размер на 75 600,00лв, Стъпка за наддаване2 268,00лв;

- идентификатор 67800.503.573.7.11, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч.; Начална тръжна цена в размер на 72 900,00лв, Стъпка за наддаване2 187,00лв;

- идентификатор 67800.503.573.7.12, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части – 4,51%ид.ч., Начална тръжна цена в размер на 67 500,00лв, Стъпка за наддаване2 034,00лв;

- идентификатор 67800.503.573.7.13, обект 13, с площ от 29,92 кв.м., и прилежащи части – 4,34%ид.ч., Начална тръжна цена в размер на 65 100,00лв, Стъпка за наддаване1 953,00лв;

- идентификатор 67800.503.573.7.14, обект 14, с площ от 28,76 кв.м., и прилежащи части – 4,18%ид.ч., Начална тръжна цена в размер на 62 600,00лв, Стъпка за наддаване1 878,00лв;

- идентификатор 67800.503.573.7.15, обект 15, с площ от 27,59 кв.м., и прилежащи части – 4,01%ид.ч., Начална тръжна цена в размер на 60 000,00лв, Стъпка за наддаване1 800,00лв;

- идентификатор 67800.503.573.7.17 , обект 17, с площ от 25,27 кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч.; Начална тръжна цена в размер на 55 000,00лв., Стъпка за наддаване1 650,00лв;

Оглед се прави от участник, закупил тръжна документация, в определен от общинската администрация ден и час, след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772. Търговете ще се проведат от 13.05.2016г. от 14.00 в сградата на Община Созопол, пл. „Хан Крум” №2, в съответствие с утвърдени от Кмета на Община Созопол условия. Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.