Барът край плувния комплекс в Морската градина в Бургас ще бъде даден под наем. Предложението на кмета Димитър Николов е той да бъде отдаден чрез конкурс за срок от 10 години, като първоначалната цена на наема е 1200 лева, като в нея не е включена сумата за потавяне на маси. Стъпката за наддаване е 120 лева.

„Община Бургас е собственик на нежилищен недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ ”Плувен комплекс”, построен в „Приморски парк”, актуван с акт за публична общинска собственост. В цитирания имот има обособени самостоятелни обекти, проектирани и изградени съгласно одобрените инвестиционни проекти, които могат да бъдат отдадени под наем, без да препятстват осъществяване на дейностите в Плувния комплекс. Един от тези обекти е ”Бар-басейн“, с полезна площ 24 кв.м., находящ се в североизточната част на Плувния комплекс. За този обект е сключен договор за наем, който изтича на 03 май 2016 г. С цел продължаване експлоатацията на обекта през настоящия летен сезон и осигуряване на постъпления в бюджета на общината е необходимо обект „Бар-басейн” да се отдаде под наем, чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, приета на заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 31 март 2005 г.“, са мотивите на администрацията, посочени в докладната записка, внесена в Общинския съвет.

В нея се посочва, че при провеждане на конкурсната процедура, следва да се отчете фактическото състояние на имота към настоящия момент. Обектът представлява открит бар и от построяването му през 2009 г. не е ремонтиран. В продължение на седем години е подложен на неблагоприятните атмосферни условия, които са увредили неговата дървена конструкция, която е изгнила и се нуждае от обновявяне. „От цялостна подмяна се нуждае покривната конструкция и електрическата инсталация и бар-плота, който е изкривен. По предварителна оценка, изготвена от общинската администрация, стойността на тези разходи възлиза над 10 000 (десет хиляди) лева. Целесъобразно е те да се извършат от бъдещия наемател, за негова сметка“, сочат от общинската администрация.

Необходимо е да се обнови и обстановката около басейна, включително и растителността. По предварителна оценка, изготвена от общинската администрация, стойността на тези разходи възлиза над 3 000 (три хиляди) лева. Тези разходи също следва да се възложат на бъдещия наемател.

Предложението към Общинския съвет е да бъде гласувана начална конкурсна наемна цена 1200 (хиляда и двеста) лева, без ДДС. Поставянето на маси около бара и заплащането на дължимата цена се извършва по реда на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет-Бургас.