Обществено обсъждане на докладите за оценка на въздействие върху околната среда и степента на въздействие върху защитени зони за инвестиционно предложение: „Път І-9 „Сл. Бряг - Бургас” от км. 212+233.06 до км. 222+849.41 - реконструкция с изграждане на второ пътно платно и обход на град Поморие”, премина без възражения. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура”.

С реализирането на инвестиционния проект ще се увеличи пропускателната способност на участъка от републиканския път І-9 между Слънчев бряг и Бургас. Транзитният трафик от МПС ще се изведе извън населената зона на Поморие, с което ще се подобри чистотата на атмосферния въздух и сигурността на движение. Очаква се нивото на шума на транспортния поток също да се понижи с около 5 – 6 dBA.

Реализирането на инвестиционното предложение е много благоприятно за акустичната среда около съществуващото трасе. Изграждането на обходния път на Поморие няма да доведе до съществени изменения във вътрешната структура и функционирането на ландшафтите и няма да предизвика нарушения в екологичното равновесие – това гласи част от Доклада за оценка на въздействие върху околната среда.

Ден по-рано обсъждането се състоя и в кметството на град Ахелой, като и двете срещи бяха ръководени от представител на агенцията, в лицето на инженер Лебанов и експертите, разработвали двата доклада.

На всички присъстващи граждани бе дадена възможност да отправят своите въпроси, както и да изразят мнения и препоръки относно направеното инвестиционно предложение.

Съществуващият в момента път е с габарит 7/10 и 8/11 и разрастващите се местни туристически комплекси в някои участъци са разположени в непосредствена близост до него.