На проведеното вчера извънредно заседание на Общински съвет Поморие общинските съветници приеха декларация, с която не подкрепят нормативните промени, въведени с Наредба № 11/09.12.2015 г., за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/.

При действащата досега нормативна уредба, МБАЛ Поморие осъществява определен кръг здравни дейности, отговарящи на първо ниво на компетентност, при каквито условия е и регистрирано лечебното заведение.

Нормативните промени въвеждат изискване основна част от здравните дейности по финансираните от здравната каса клинични пътеки да се извършват единствено и само от лечебни заведения, притежаващи второ и по-високо ниво на компетентност, с което МБАЛ Поморие не разполага. Така единственото болнично заведение в общината - МБАЛ Поморие няма да може да извършва основни здравни дейности. Отражение ще има и в доболничната помощ и разкритите индивидуални практики, предвид взаимната свързаност между доболничната и болничната помощ и различните лечебни заведения. Освен че пациентите от малките населени места нямат възможност за ежедневно пътуване до областните центрове, промените в Наредбата водят и до невъзможност доказани медицински специалисти да продължат работата си в Поморие.

„Пакетът от здравни дейности е обвързан с предхождаща физиотерапия и рехабилитация. Дефицитът от този вид направления блокира достъпа на нуждаещите се до този вид медицински услуги. Физикалната терапия и рехабилитация е приоритет в цялостната стратегия за развитие на община Поморие и поради това всяка една рестрикция следва да се определи като неприемлива”, заяви председателят на Общински съвет Поморие Адам Адамов и допълни: „Промените в Наредбата са в дисонанс с усилията, които полага Община Поморие за подобряване, модернизиране и развитие на здравеопазването в общината. Факт са конкретни действия, извършвани от Община Поморие в насока поддържане и реконструкция на сградния фонд на болничното заведение, и в подобряване на условията за пациентите и за работещите. Част от тези действия са внедряването на мерки за енергийна ефективност по спечелени европейски проекти и дофинансирането на лечебното заведение.

Приетата декларация вече е изпратена на вниманието на министър-председателя на Република България Бойко Борисов, Министъра на здравеопазването, председателя на Парламентарната комисия по здравеопазване и до всички парламентарни групи в Народното събрание.

Пълният текст на декларацията е както следва:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ, потвърждавайки отново, че подкрепяме всички усилия в насока осъществяване на здравна реформа в интерес на подобряване на условията в здравеопазването, но отчитайки интересите на населението на Община Поморие и възможността да бъдат оказвани качествено и своевременно здравни грижи и на основание чл.21 ал.2 ЗМСМА

ДЕКЛАРИРАМЕ:
1. Ръководени от интересите на Община Поморие и отговорността ни като общински съветници не подкрепяме нормативните промени, въведени с НАРЕДБА № 11 от 09.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

2. Считаме същите за неприемливи по отношение на интересите на населението на Община Поморие за здравните дейности, осъществяване от лечебни заведения на територията на общината, в частта по болнична помощ и активно лечение и физикалната терапия и рехабилитация.

3. Считаме, че е недопустимо промените да се осъществяват без предварително обсъждане и съгласуване с общинските власти в Община Поморие и незачитане на действията, които се полагат за подкрепа на местното здравеопазване. Поддържане и реконструкция на сградния фонд на болничното заведение, подобряване на условията на пациентите и работещите и дофинансиране на лечебното заведение.

4. Призоваваме компетентните власти да преразгледат предлаганата реформа в контекста на интересите на населението на общинските центрове с недостиг на разкрити лечебни заведения.

5. Изразяваме готовност да се включим във всички административни процедури по оспорване на НАРЕДБА № 11 от 09.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.