Домоуправителите ще бъдат вписани в електронни регистри. Новото изискване се отнася както за професионалните домоуправители, така и за управителните съвети (управителите) на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост. Това предвижда проект на наредба за Единна информационна система на етажната собственост, разработена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
С приемането на наредбата всички етажни собствености ще трябва да бъдат вписани в регистъра, а след това при всяка промяна да я отразяват и в регистъра. Така, за да има повече информация в администрацията, бюрокрацията за хиляди хора ще нарасне. Приемането на наредбата е предвидено с последните промени в Закона за управление на етажната собственост.
Единната информационна система ще съдържа два публични регистъра - регистър на професионалните управители на етажна собственост и регистър на етажната собственост. И двата регистъра ще се поддържат от Министерство на регионалното развитие.
Съгласно новата наредба фирмите, които предлагат услугата на професионален домоуправител в блоковете, ще трябва да сключват застраховка “Професионална отговорност”. Полицата трябва да бъде сключена в 15-дневен срок от получаването на удостоверението за регистрация. След това в 7-дневен срок фирмите трябва да я представят в МРРБ.
В наредбата е уредена и процедурата по регистрация на сдружение на собствениците. Предвидено е общинската/районната администрация да вписва регистрираното сдружение на собствениците въз основа на заявление, подадено по електронен път, писмено по образец или устно, за което се създава протокол от служителя, приел заявлението. При регистрация, етажната собственост ще получава единен идентификационен код.