Мощната буря през уикенда не се усети особено силно в град Бургас, но сбъдна едно от предупрежденията на общината, като събори част от велоалеята към Сарафово в морето. Преди 18 месеца експерти сигнализираха държавата, че ако не се вземат спешни мерки, ще се случи точно това.

„Оказа се, че проектът, който държавата тогава ни възложи, в момента трябва да се преработва, защото щетите са още по-големи. И се оказва се, че ако досега бяхме реагирали, двойно по-малко средства щяха да бъдат необходими. А сега ще бъдат необходими много повече. Защото трябва да се инвестират повече материали в по-дълбоко укрепване, в по-широко обхващане на целия този свлачищен процес, както и от морската абразия. Така че щетите са двойно повече за държавния бюджет", каза кметът Димитър Николов.

В момента алеята е неизползваема. За да стигнат до квартала, велосипедистите вече ще трябва да минават по горния много по-неудобен „селскостопански“ път. За щастие, при пропадането на терена, който е държавна собственост, няма пострадали. През месеците април и май 2022 година Община Бургас за първи път поиска помощ от държавата за спиране на пропадането на част от крайбрежна улица с велоалея към кв. „Сарафово“. С огромна тревога през юли миналата година тя изпрати второ писмо до Областна управа и МРРБ. Ефективни стъпки за решаване на проблема не последваха. Впоследствие Община Бургас спешно изготви проект, с който се конкретизираха и остойностиха мерките за укрепване на свлачището. И го предостави на МРРБ. От министерството отговориха на това по следния начин в писмо от 19 юни тази година: „Видно от постъпилата документация, Община Бургас е възложила представения проект, с който се засягат имоти, които не са нейна собственост. Община Бургас не притежава права на възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ за реализация на изработения проект, предвид собствеността на засегнатите имоти. Предвид изложеното, връщаме внесения инвестиционен проект.“ В писмо от 2 август тази година областният управител Пламен Янев повтори тезата на регионалния министър и добави, че: „Предвид обществената значимост на крайбрежната улица за жителите и гостите на Бургас, може на този етап да отправите искане до МРРБ, чрез Областен управител на Област Бургас, за обявяване на имота за частна държавна собственост и прехвърлянето му безвъзмездно по реда на чл. 54 от ЗДС, за да се реализира предвидената по подробен устройствен план велоалея“.

* Предисторията: След първоначалното срутване и първия зов за помощ от Общината, областният управител организира среща на място с експерти от “Геозащита“ ЕАД - гр. Варна. От „Геозащита“ изпратиха становище с констатации и препоръки. Според тях проблемът е бил предизвикан от повърхностни води. Две от препоръките, свързани с ограничаване на движението по алеята и поставяне на нужната сигнализация, бяха светкавично изпълнени от Община Бургас. Поставени бяха съответните пътни знаци и насипна дига за недопускане на автомобилно и пешеходно движение. Въпреки това, преминаването на велосипедисти и пешеходци там продължи. Третата препоръка бе свързана с необходимостта от предприемане на действия за повърхностно отводняване и асфалтиране. Тъй като засегнатият имот е държавна собственост, тези действия би следвало да се предприемат от страна на държавата. Междувременно ежедневните наблюдения, които извършваха експерти на Общината, показваха, че разрушителните процеси не затихват, а се задълбочават. По всяка вероятност, освен повърхностните води, имаше друга по-сериозна причина за разрушаването. Затова Община Бургас със собствени средства възложи да бъде извършен обстоен оглед от независими експерти със съответната професионална квалификация. Според тях основна причина за дестабилизацията на терена е била морската абразия. Друга причина бе нарушаването на баланса на наносите в тази територия, вследствие на изградената брегоукрепителна дамба. За да се предпази брегът от последващи неблагоприятни абразионни и свлачищни процеси, те препоръчаха дамбата да се удължи с 300 м. в посока м. „Ъгъла“. Още тогава Община Бургас обяви за обезпокоителен фактът, че е налице разминаване в становищата на държавната „Геозащита“ ЕООД - гр. Варна и частната „Проект трой“ ЕООД - гр. Варна. Затова тя продължи да настоява за предприемане на адекватни действия от държавата за обезопасяване на брега, а с това и за опазване на живота и здравето на хората. Но те останаха нечути.