Печалбата на банките в страната за полугодието е в размер на 1,7 млрд. лв., което е с 672 млн. лв., или с 66% повече спрямо първите шест месеца на миналата година, обявиха от БНБ Основната причина за това е нарастването на доходите на банките от лихви и такси. Наред с това намаляват загубите на банките от лоши кредити. Разходите за обезценка на проблемни заеми от януари до юни възлизат на 184 млн. лв., при 190 млн. лв. година по-рано.

Общият размер на отпуснатите от банките кредити през второто тримесечие на годината нарастват с 6,4 млрд. лв. и достигат 108 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции се увеличават с 3,1 млрд. лв. (+23,8%) до 16,3 млрд. лв., а кредитният портфейл, където влизат предоставените заеми за бизнеса, домакинствата и държавни институции, нараства с 3,3 млрд. лв. до 91,7 млрд. лв. Кредитите за домакинства спрямо края на март се увеличават с 1,4 млрд. лв., тези за нефинансови предприятия – с 1,2 млрд. лв., за други финансови предприятия – с 610 млн. лв., а за сектор държавно управление – със 111 млн. лв.

В края на юни необслужваните кредити възлизат на 4,1 млрд. лв. (при 4,12 млрд. лв. в края на март), а делът им в общата сума на отпуснатите кредити е 3,8% (при 4,05% в края на март).

През второто тримесечие на 2023 г. депозитите в банките се увеличават с 943 млн. лв. и в края на юни достигат 138,5 млрд. лв. Нарастват депозитите на домакинства (с 1,5 млрд. лв., +1,9%) и тези на кредитни институции (с 1 млрд. лв.,+11.2%). Намаляват депозитите на нефинансови предприятия (с 644 млн. лв.), на други финансови предприятия (с 526 млн. лв.), както и тези на сектор държавно управление (с 348 млн. лв.).

Собственият капитал в баланса на банките в края на второто тримесечие възлиза на 18,3 млрд. лв., което е с 893 млн. лв. (+5,1%) повече спрямо края на март. Увеличението е в резултат главно от повишението на печалбата на банките.