СУ „Епископ Константин Преславски“ непрекъснато утвърждава своя облик на динамично развиваща се образователна институция, която се отличава с традиции в обучението по дигитални науки и чужди езици и същевременно предлага новаторски решения при кариерното ориентиране на кандидат-гимназистите в областта на модата и туризма.
Училището разполага със съвременна материално-техническа база, която ежегодно се модернизира. Това е предпоставка както за осъществяване на качествен образователно-възпитателен процес, така и за провеждането на многообразни извънкласни дейности.
През 2023 г. е осигурен високоскоростен интернет в цялата сграда, разкрит е Център по иновации и изкуства, изградена е модерна спортна база в училищния двор.
СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас обявява прием след завършен VІІ клас за новата учебна 2023/2024 година в четири професионални паралелки
„Екскурзоводско обслужване“, „Рекламна графика“, „Компютърна анимация“ и „Моден дизайн“. След завършване на средното си образование учениците, обучаващи се в посочените паралелки, придобиват III степен на професионална квалификация.
Специалност „Екскурзоводско обслужване“
код: 1000
Професия „Екскурзовод“
26 ученици
Обучението по професия „Екскурзовод“ предоставя възможност за придобиване на задълбочени познания в сферата на туризма. По време на своята производствена практика в туристически фирми, културни институции и хотели учениците ще придобият необходимите практически умения и компетентности. Учебната практика в
XI и XII клас включва две учебни екскурзии в страната и една в чужбина.
В
VIII клас учениците изучават интензивно английски език със седмична натовареност от 18 учебни часа, както и втори чужд език (немски/ руски). В XI-XII клас учениците изучават и трети чужд език.
Балът за специалността „Екскурзоводско обслужване“ се формира от сбора на удвоения брой точки от НВО по БЕЛ и математика и годишните оценки по география и икономика и информационни технологии от свидетелството за основно образование.Специалност „Рекламна графика“
код: 1011
Професия „Дизайнер“
26 ученици

Учениците, обучаващи се в специалност „Рекламна графика“, придобиват знания за художествената форма на съвременните комуникации, съчетаваща графичния дизайн, плаката и дигиталните технологии. Професията разкрива обширни перспективи за реализация в рекламни студия, кино компании, телевизии с медийни дизайнери.
В VIII клас учениците изучават интензивно английски език със седмична натовареност от 18 учебни часа, а от
IX – втори чужд език (немски/ италиански).

Специалност „Компютърна анимация“
Код: 3355
Професия „Компютърен аниматор“
26 ученици

Обучението в специалност „Компютърна анимация“ предоставя възможност на учениците да придобият познания за създаването на анимационни филми с рекламна, развлекателна или познавателна цел с помощта на компютърна техника. Компютърните аниматори проектират и разработват дву- и триизмерни компютърни изображения на обекти, добавят движения към тях, създават околна среда, прилагат визуални и аудиоефекти, говор, звук и музика.
В VІІІ клас учениците изучават интензивно английски език със седмична натовареност от 8 часа, а от IX клас – втори чужд език (испански/китайски).

Специалност „Моден дизайн“
Код: 4321
Професия „Дизайнер“
26 ученици

Учениците, обучаващи се в специалност „Моден дизайн“, придобиват знания за една актуална и притегателна професия. Проектирането на облекла е творчески процес, базиран на художествени умения, естетика, информация за тенденции и история на модата. Завършилите успешно специалността биха могли да намерят реализация в различни направления на модната индустрия.
В VIII клас учениците изучават интензивно италиански език със седмична натовареност от 18 учебни часа, както и втори чужд език – английски.
Балът за специалностите „Рекламна графика“, „Компютърна анимация“ и „Моден дизайн“ се формира от сбора на удвоения брой точки от НВО по БЕЛ и математика и годишните оценки по изобразително изкуство и информационни технологии от свидетелството за основно образование.
Учениците от гимназиален етап с успех над 5,50, обучаващи се в училището, получават месечна
стипендия в размер на 50 лв., а тези с успех 6,00 – в размер на 60 лв.

За повече информация относно държавния план-прием можете да посетите сайта на гимназията: https://preslavski.org/priem/osmi-klas/.