Хеликоптерна площадка за нуждите на спешна медицинска помощ в Бургас ще се намира в парк „Езеро“, до пешеходната пътека край бензиностанция „Шел“. Това става ясно от докладна записка от кмета Димитър Николов, внесена в Общинския съвет.

„Междуведомствена комисия, включваща представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта и Община Бургас извърши оглед на място по предложените терени в района на УМБАЛ Бургас. Като най-подходящ терен за изграждане на хеликоптерна площадка, с оглед обезпечаване на подходите за излитане и кацане, съществуващо застрояване, налична едроразмерна растителност и транспортна и инфраструктурна обезпеченост е избран терен представляващ част от ПИ с идентификатор 07079.622.155 по КК на гр. Бургас. Съгласно действащ подробен устройствен план ПИ с идентификатор е идентичен с УПИ I, кв.2 по плана на Парк Езеро, гр. Бургас, отреден „за озеленяване и спорт“ – публична общинска собственост. Определената локация за изграждане на хеликоптерна площадка е в югоизточната част на имота, непосредствено от северната страна на съществуваща алея с усилена настилка, с директна връзка към ул. Димитър Димов при пешеходната пътека до бензиностанция „Шел“.

Изграждането на хеликоптерна площадка в част от УПИ I, кв.2 по плана на Парк Езеро, гр. Бургас е възможно като допълнение на транспортната инфраструктура в парка по реда на чл.62, ал.7 от ЗУТ и при определяне на специален режим на достъп единствено за автомобили на спешната медицинска помощ“, се казва в докладната записка.

Сред мотивите за избраното местоположение са, че то осигурява максимална безопасност при излитане и кацане на хеликоптери, удобен достъп на автомобилите на спешна медицинска помощ и бърз достъп до УМБАЛ Бургас по съществуващата улична мрежа на ж.к.“Зорница“. Локацията е отдалечена от съществуващи сгради и е съобразена с наличната едроразмерна растителност и паркова инфраструктура, като осигурява възможност за бързо и ефективно транспортиране на пациенти при възникване на спешна необходимост.

След съгласуване на местоположението от Общински съвет Бургас, Министерство на здравеопазването ще възложи подробно проучване на терена и проектиране на площадката.