Община Бургас се включи в международен проект за намаляване на вредните емисии във въздуха от автомобилния трафик. Zero Carbon Infrastructure (ZCI) започва през март тази година и е финансиран от програма Interreg Europe.

Според изследвания на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) автомобилният транспорт допринася за най- големия дял от общите транспортни емисии (през 2019 г. 72% от всички парникови газове от вътрешния и международния транспорт) като 23% от транспортните емисии на парникови газове в ЕС идват от градските райони.

Четиригодишният проект си поставя амбициозна цел да подкрепи 8 града и региона в цяла Европа в усилията им да развият „зеления“ транспорт и инфраструктура с нулеви въглеродни емисии на техните територии.

За постигането на тази цел 8 партньора, ръководени от администрацията на окръг Кроноберг - Швеция, и подпомагани от Университет „Еразъм“ – Ротердам, ще си сътрудничат, като търсят и тестват практически решения за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени:

- Частни (електрически) превозни средства: инфраструктура за зареждане – бариери и решения;

- Устойчива градска логистика;

- Бизнес моделът на устойчива градска мобилност - стимули, които изграждат търсенето за декарбонизирани транспортни решения;

- Преход към мобилност с нулеви въглеродни емисии: обществено приемане и комуникация.

Дейностите по проекта ще подкрепят обществените организации чрез:

- Идентифициране и споделяне на добри практики за справяне с предизвикателствата;

- Изграждане на капацитет на 8 публични органа чрез обучение и трансфер на знания;

- Подобряване на 8 подходящи политически инструмента за осигуряване на необходимата инфраструктура и създаване на доверие на пазара.

Четиригодишният проект ZCI има общ бюджет от € 2 085 629, 00, като € 1 650 049, 20 са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Консорциумът по проекта ZCI се състои от 8 партньора (градски и областни администрации) и 1 партньор, който да им помага в намирането на правилните решения:

Окръжен административен съвет на Кроноберг, Швеция - водещ партньор

Регионален съвет на Кайнуу, Финландия

Център за развитие, гр. Кран, Словения

Община Бургас, България

Правителство на Навара – Генерална дирекция за промишленост, енергетика и стратегически проекти, Испания

Градски съвет на Корк, Ирландия

Град Мехелен, Белгия

Град Парма, Италия

Университет „Еразъм“ Ротердам, Холандия

Повече информация за целите, дейностите и очакваните резултати на проекта на https://interregeurope.eu/zci