Държавата иска да задължи нотариусите да проверяват клиентите си за липсата на публични задължения, преди да пристъпят към изповядване на сделки с имоти и моторни превозни средства.Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), предложени за обществено обсъждане от финансовото министерство.

За целта нотариусите ще получат онлайн достъп до регистрите на НАП, за да проверяват имат ли продавачите "подлежащи на принудително изпълнение публични задължения". Ако такива има, нотариусите ще изповядват сделката едва след тяхното заплащане.

В момента при продажба на имоти и моторни превозни средства продавачът декларира писмено, че няма задължения към хазната - данъци, мита и осигурителни вноски. Има и опция купувачът да плати задълженията на продавача и да ги приспадне от цената. Има обаче и случаи, когато продавачите декларират, че нямат задължения, и след това прибират цялата сума от продажбата, без да погасят дълговете си към бюджета.

В тези случаи публични изпълнители уведомяват прокуратурата и се водят трудоемки и продължителни дела като често до влизане в сила на съдебно решение част от задълженията се погасяват по давност.

Предвижда се още една промяна, която ще затегне примката за длъжниците - нотариусите да проверяват и да спират сделки за всякакви просрочени задължения, установени от НАП, а не само за данъци, мита и осигурителни вноски, както е в сегашните разпоредби. Това означава, че ще се проверява още за неплатени в срок общински данъци и такси, глоби, включително наложени от КАТ, имуществени санкции, конфискации, недължимо платените, надплатени или неправомерно получени или усвоени средства по програми и фондове на Европейския съюз, лихвите върху такива вземания и някои други вземания, обявени за публични.

Нотариусите ще имат достъп до всички подобни задължения на клиентите си.