Със свое решение правителството одобри безвъзмездното прехвърляне на Община Бургас на собствеността върху притежаваните от държавата акции от капитала на „Свободна безмитна зона - Бургас“ АД, град Бургас.

За целта министърът на финансите ще сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на Община Бургас на притежаваните от държавата 9 724 броя поименни акции, представляващи 19,45 на сто от капитала на търговското дружество. Това е в съответствие и с постъпило искане от Общината и взето в тази посока решение от Общинския съвет.

С това прехвърляне на акциите ще се увеличи акционерното участие на Община Бургас в „Свободна безмитна зона - Бургас“ АД и ще се създаде обективна възможност за засилен, непосредствен, цялостен и ефективен контрол по седалището и адреса на управление на търговското дружество върху неговата дейност, с оглед подобряване на корпоративното управление и акционерното участие, заявяват от правителствената пресслужба.

„Свободна безмитна зона - Бургас“ АД е създадено на основание Указ № 2242/1987 г. за свободните зони, с Постановление № 24/1989 г. на Министерския съвет за приемане на Правилник за управлението и стопанисването му. Основната дейност на дружеството е предоставяне на открити и закрити площи за складиране, товарене, разтоварване, обработка и съхранение на стоки на български и чуждестранни дружества за импорт, ре-експорт, спедиторска и транспортна дейност, производства, митническа обработка на документи и представителство, при спазване на приложимото законодателство. Основният капитал на дружеството е в размер на 500 000 лева, разпределен в 50 000 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева на акция.

Държавата, чрез Министерството на финансите, е най-големият акционер в дружеството, като притежава 9 724 броя акции или 19,45 % от капитала, Община Бургас притежава 1 712 бр. акции (3,42 %), а останалите акции са собственост на юридически и физически лица.